Doelstelling en ambities

Valkenswaard is in 2016 een gemeente waar het beoefenen en beleven van sport voor jong en oud een belangrijke kwaliteit is in hun leven. We willen in 2016 een sportief Valkenswaard zijn, waar iedereen kan sporten en bewegen. Waar sportprestaties, sportbeleving en een actieve leefstijl naast elkaar kunnen en mogen bestaan.

We willen in ons sportbeleid aansluiten bij de volgende in het Olympisch Plan geformuleerde ambities:

  1. 75 procent van onze bevolking is in 2016 minimaal 5 dagen in de week sportief actief.
  2. We willen in 2016 een sociaal klimaat waarin we met plezier samenleven en graag iets bijdragen aan onze lokale samenleving.
  3. We willen in 2016 een gezonde bevolking: vitale ouderen, minder mensen met overgewicht en fitte werknemers.

Die ambities kunnen we nooit alleen voor elkaar krijgen. Wij als gemeente zorgen voor de randvoorwaarden. De 100 sportverenigingen leveren het sportproduct in de vorm van trainingen en wedstrijden en een omgeving waarin leden plezierig kunnen samenleven. De scholen voor primair en voortgezet onderwijs staan garant voor goed bewegingsonderwijs waar de basis wordt gelegd voor blijvende sportbeoefening. De commerciële sportondernemers zorgen voor een continu aanbod van bewegings-en lifestyle activiteiten. En tenslotte zijn het de inwoners van Valkenswaard zelf die een bijdrage leveren aan onze ambities, omdat zij vanuit een eigen verantwoordelijkheid voor hun gezondheid kiezen voor sportief actief zijn.

  • Een eenvoudige rekensom leert dat we de ambitie van "75% sportief actief" kunnen bereiken als we ervan uitgaan dat:
  • de sportverenigingen hun leden 2x per week laten sporten: in wedstrijdverband of recreatief;
  • de scholen voor primair en voortgezet onderwijs hun leerlingen binnenschools en naschools 2x per week een bewegingsaanbod aanbieden;
  • de commerciële sportaanbieders hun bezoekers een volcontinu aanbod bieden van bewegingsactiviteiten;
  • de inwoners zelf verantwoordelijkheid nemen voor een actieve leefstijl, hetzij door sport, hetzij door te wandelen, te fietsen, te zwemmen, etc.


Het is aan de gemeente om deze ambities te faciliteren en te ondersteunen. Dat doen we door het inzetten van de beleidsinstrumenten accommodaties, stimulering sportdeelname, subsidies en tarieven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 040-2083 444.