Vergadering Raadsvergadering 01-03-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:20:00-22:00

AGENDAPUNTEN:

1 Vragenhalfuurtje

2 Vaststellen van de agenda

Bijgevoegde documenten

3 Vaststellen van de besluitenlijst van 26 januari 2012

4 Kennis nemen van het rekenkamercommissierapport

5 Vaststellen van het bestemmingsplan Rijt 2

6 Vaststellen van het bestemmingsplan Bergbezinkbassins

7 Instemmen met het verzoek van het college om een Meerderjarige Aanvullende uitkering (MAU) aan te vragen voor de jaren 2012 t/m 2014

8 Vragen/opmerkingen naar aanleiding van ingekomen stukken

9 Motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door de fractie D66 betreffende Kinderpardon