Vergadering Raadsvergadering 20-10-2011

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:20:00

AGENDAPUNTEN:

1 Vragenhalfuurtje

2 Vaststellen van de agenda

Bijgevoegde documenten

3 Vaststellen van de besluitenlijst van 29 september 2011

4 (Her)stemming over de motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door de fractie van het CDA tijdens de raadsvergadering van 29 september 2011 betreffende een wiziging in de legesverordening (stemmen staakten op 29 september)

5 Vaststellen van een reactie op de begroting CURE 2012

6 Vaststellen van de Verordening Leerlingenvervoer 2011 met bijbehorende toelichting

7 Vaststellen van de Klachtenregeling gemeente Valkenswaard 2011 voor zover het de bevoegdheid van de raad betreft

8 Vragen/opmerkingen naar aanleiding van ingekomen stukken

9 Vaststellen van het Kwaliteitsplan Onderhoud Openbare Ruimte 2012-2016 en eht gewenste kwaliteitsniveau te bepalen op "gemiddeld B"

10 Vaststellen van het Milieubeleidsplan 2011-2013