Vergadering Raadsvergadering 29-09-2011

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:20:00

AGENDAPUNTEN:

1 Vragenhalfuurtje

2 Vaststellen van de agenda

Bijgevoegde documenten

3 Vaststellen van de besluitenlijsten van 29 juni en 7 juli 2011

4 Instemmen met het voorstel tot onttrekking aan de openbaarheid van de kadastrale percelen Valkenswaard E 3934 en E 3935.

5 Instemmen met het voorstel de regeling Outplacement gewezen wethouders per direct in te trekken

6 Instemmen met het voorstel de door de werkgeverscommissie opgelegde geheimhouding te bekrachtigen

7 Vragen/opmerkingen naar aanleiding van ingekomen stukken

8 Instemmen met het voorstel mevrouw J. Miedema te benoemen als raadsgriffier van de gemeente Valkenswaard

9 Instemmen met het voorstel een tweetal voorbereidingskredieten beschikbaar te stellen ten behoeve van een nieuwe gemeentewerf en een nieuwe brandweerkazerne

10 Instemmen met het voorstel een verzoek tot partiële herziening bestemmingsplan Valkenswaard Noord (Dijkstraat 134) af te wijzen

11 Bespreken van de door het college in te dienen zienswijze inzake de structuurvisie met betrekking tot Grenscorridor N69

12 Onderzoek naar de geloofsbrieven en beëdigen van raadslid de heer H. van Asten

13 Motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door de fractie van het CDA betreffende een wijziging van de legesverordening