Vergadering Raadsvergadering 29-06-2011

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:20:00

AGENDAPUNTEN:

1 Vaststellen van de agenda

Bijgevoegde documenten

2 Vaststellen van de besluitenlijsten van 19 en 26 mei 2011

3 Instemmen met het voorstel een krediet beschikbaar te stellen van maximaal € 750.000,- voor een viertal projecten uit het IDOP Borkel en Schaft

4 Instemmen met het voorstel een krediet beschikbaar te stellen voor het vervangen van de kunstgrasmat op het hoofdveld van HOD

5 Instemmen met het voorstel een krediet beschikbaar te stellen voor de nieuwbouw van de buitenschoolse opvang als onderdeel van de brede school de Vlaswiek

6 Instemmen met het voorstel een verklaring van geen bedenkingen af te geven op basis van het Besluit omgevingsrecht

7 Instemmen met de concept-programmabegroting 2012 GGD Brabant-Zuidoost

8 Kennis nemen van het jaarverslag en de jaarrekening van de GRWRE over het jaar 2010

9 Vaststellen van de Archiefverordening Valkenswaard 2011

10 Instemmen met het voorstel een gezamenlijke A2-bezwarencommissie in te stellen

11 Vragen/opmerkingen naar aanleiding van ingekomen stukken

12 Vaststellen van het bestemmingsplan Kerkakkerstraat en het exploitatieplan Kerkakkerstraat

13 Kennis nemen van de ontwerpbegroting 2012 en de meerjarenraming 2013-2015 van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost

14 Instemmen met de wijziging van het evenementenbeleid zoals voorgesteld in het initiatiefvoorstel van de fractie Valkenswaard Lokaal

15 Vaststellen van de Nota Veiligheid 2011-2014

16 Bespreking van het convenant Keurmerk Veilig Uitgaan