Vergadering Raadsvergadering 31-03-2011

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:20:00

AGENDAPUNTEN:

1 Vragenhalfuurtje

2 Vaststellen van de agenda

Bijgevoegde documenten

3 Vaststellen van de besluitenlijst van 24 februari 2011

4 Vaststellen van de Nota Vrijwilligersbeleid gemeente Valkenswaard 2011-2014 “Binden, Boeien en Verbinden”

5 Vaststellen van het Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

6 Vaststellen van het Basisrioleringsplan en daarmee samenhangende voorstellen

7 Vragen/opmerkingen naar aanleiding van ingekomen stukken

8 Instemmen met het voorstel de randvoorwaarden voor verdergaande A2 samenwerking zoals genoemd in het position paper vast te stellen

9 Vaststellen van de Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Valkenswaard 2011 en verder, met bijbehorende Toelichting en Besluit

10 Motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door de fractie van Valkenswaard Lokaal betreffende het Dancefestival Re-action

11 Motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door de fractie van H&G betreffende voorkoming leegstand (sloop)panden en winkels, alsmede braakliggende terreinen