Vergadering Raadsvergadering 24-02-2011

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:20:00

AGENDAPUNTEN:

1 Vragenhalfuurtje

2 Vaststellen van de agenda

Bijgevoegde documenten

3 Vaststellen van de besluitenlijst van 27 januari 2011

4 Instemmen met het nemen van een voorbereidingsbesluit Zeelberg

5 Vaststellen van het bestemmingsplan Parallelweg Oost 21-23

6 Instemmen met een begrotingswijziging van de GGD Brabant-Zuidoost en het Dagelijks Bestuur hierover op de hoogte stellen

7 Vaststellen van het functieprofiel van de raadsgriffier

8 Vragen/opmerkingen naar aanleiding van ingekomen stukken

9 (Her)stemming over de motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door de fractie van H&G tijdens de raadsvergadering van 27 januari 2011 betreffende de fietspadverlichting aan de N69 en de N396 (stemmen staakten op 27 januari)

10 Ondertekening Verklaring Gebiedsopgave Grenscorridor/N69