Vergadering Raadsvergadering 23-12-2010

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:20:00

AGENDAPUNTEN:

1 Vragenhalfuurtje

2 Vaststellen van de agenda

3 Vaststellen van de besluitenlijsten van 28 oktober, 3 en 25 november 2010

4 Vaststellen van de gewijzigde bouwverordening en de Algemene plaatselijke verordening

5 Vaststellen van de geactualiseerde bouwgrondexploitatie 2010

6 Vaststellen van de begrotingswijzigingen van het 3e kwartaal 2010

7 Vaststellen van de verordening tot eerste wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2010

8 Vaststellen van de verordening tot eerste wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van een rioolheffing 2010

9 Vaststellen van de verordening tot eerste wijziging van de Verordenign op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2010

10 Vragen/opmerkingen naar aanleiding van ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

11 Vaststellen van het controleprotocol 2010 en het dienstverleningsplan 2010 van Deloitte Accountants B.V. voor kennisgeving aannemen

12 Motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door het CDA betreffende verdiepte Meerjarenkeuzenota