Vergadering Raadsvergadering 25-11-2010

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:20:00

AGENDAPUNTEN:

1 Vragenhalfuurtje

Bijgevoegde documenten

2 Vaststellen van de agenda

3 Vaststellen van de besluitenlijsten van 28 oktober en 3 november 2010

Geluidsopname, niet van toepassing

4 Kennis nemen van het Strategisch Plan Egon 2011-2014 en daartoe aan gemeente Valkenswaard toegekende middelen ter beschikking te stellen aan het bestuur van de GRWRE

5 Kennis nemen van de ontwerpbegroting CURE 2011

6 Instemmen met het voorstel een krediet beschikbaar te stellen voor de aankoop van een perceel cultuurgrond aan de Dommelseweg

7 Instemmen met het voorstel kredieten beschikbaar te stellen voor aankopen van eigendommen van derden gelegen in het plangebied behorende bij het bestemmingsplan Lage Heide wonen

8 Vragen/opmerkingen naar aanleiding van ingekomen stukken

9 Toestemming verlenen aan het college om de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost vast te stellen

10 Vaststellen van het bestemmingsplan Klinkerstraat

11 (Her)stemming over de motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door de fractie van H&G tijdens de raadsvergadering van 28 oktober 2010 betreffende de Markt (stemmen staakten op 28 oktober)

12 Motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door de fractie van H&G betreffende de verkeersontsluiting Lage Heide