Vergadering Raadsvergadering 29-04-2010

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:20:00

AGENDAPUNTEN:

1 Onderzoek naar de geloofsbrieven en beëdigen van raadsleden

2 Vragenhalfuurtje

3 Vaststellen van de agenda

Bijgevoegde documenten

4 Vaststellen van de besluitenlijsten van 10 en 11 maart en 1 en 15 april 2010

5 Vragen/opmerkingen n.a.v. ingekomen stukken

6 Vaststellen van de ontwerpstructuurvisie Valkenswaard Deel A, 2010 en de daarop ingediende inspraakreacties

Geluidsopname, niet van toepassing

7 Instemmen met het voorstel de dekking van de meerkosten van het leerlingenvervoer voor het jaar 2010 ten laste van de post onvoorzien te brengen

8 Aanwijzen van vertegenwoordigers in gemeenschappelijke regelingen

Bijgevoegde documenten

9 Instemmen met het voorstel een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor het plangebied Kerkakkers

10 Vaststellen van de verordening Stimuleringssubsidie Maatschappelijke Participatie 2010

11 Instemmen met het voorstel een bedrag van € 46.000,- over te maken naar de Stichting Nikki's Friends en hiervoor te beschikken over de algemene reserve

12 Instemmen met het voorstel een krediet te voteren voor de aanschaf van een nieuwe woonwagen

Bijgevoegde documenten

13 Vaststellen van de "Verordening regelende de financiële verhoudingen tussen het CMD en zijn leerlingen voor het cursusjaar 2010-2011"

14 Tweetal moties vreemd aan de orde van de dag ingediend door de fractie van het CDA

15 Motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door de fractie van de VVD

Bijgevoegde documenten