Watervergunning

Wat is het?

Wilt u als bedrijf of particulier een bronbemaling, een bodemsanering, een beregening of bijv. de aanleg van een poel of werkzaamheden dichtbij een watergang realiseren?

U hebt dan misschien een watervergunning nodig. Soms kunt u ook volstaan met het doen van een melding. Voor bepaalde soorten omgevingsvergunningen geldt een verplichte coördinatie met de watervergunning zoals bij bepaalde milieuplichtige activiteiten of het uitvoeren van werken. De gemeente kan u vertellen in welke gevallen u een vergunning nodig hebt of wanneer een melding voldoende is. Maar u kunt ook rechtsreeks contact opnemen met het Waterschap de Dommel,

tel. 0411-618618 of kijken op www.dommel.nl

 

Verricht u als particulier of bedrijf activiteiten in of op oppervlaktewater of met grondwater? U hebt dan misschien een watervergunning nodig. Soms kunt u ook volstaan met het doen van een melding.

Kosten

Hiervoor dient contact opgenomen te worden met Waterschap de Dommel, tel. 0411-618618.

Formulieren

Kijk op www.omgevingsloket.nl

 

 

Hoe werkt het?

U hebt een watervergunning nodig voor activiteiten in het watersysteem. Het gaat hierbij om activiteiten die u onderneemt in, op, boven, over of onder oppervlaktewater (zoals een watergang, vijver, rivier, kanaal, meer of zee) of een waterkering. U hebt bijvoorbeeld een watervergunning nodig voor de volgende activiteiten:

 • onttrekken van grondwater
 • direct lozen van afvalwater op oppervlaktewater
 • dempen van water (zoals een sloot)
 • infiltreren van water in de bodem
 • aanleg waterberging
 • werkzaamheden bij een waterstaatswerk (zoals een snelweg, viaduct, tunnel, brug, dijk)

Wat heb ik nodig?

In uw aanvraag voor een watervergunning moet u het volgende aangeven:

 • op welke locatie u de activiteiten wilt uitvoeren
 • een uitgebreide omschrijving van de activiteiten die u wilt uitvoeren
 • waarom u de activiteiten wilt uitvoeren en welke gevolgen ze hebben
 • de periode waarin u de vergunning nodig hebt

Wat moet ik doen?

Vooroverleg

U kunt het beste vooraf overleggen met de gemeente of de bevoegde instantie. Vooroverleg kan de beoordeling van uw vergunningaanvraag makkelijker maken. U hoort precies waarvoor u een watervergunning nodig hebt en welke voorwaarden gelden. Welke instantie bevoegd is, hangt af van uw voorgenomen activiteiten en de locatie. Bevoegde instanties zijn:

 • het waterschap (voor een regionaal watersysteem en kleine industriële grondwateronttrekkingen/infiltraties)
 • Rijkswaterstaat (voor het hoofdwatersysteem)
 • de provincie (voor grote industriële grondwateronttrekkingen/infiltraties)
 • Inspectie Verkeer en Waterstaat (voor eigen werken van Rijkswaterstaat)

Watervergunning aanvragen

Via Omgevingsloket online (Olo) kunt u digitaal een aanvraag indienen. Ook een watermelding kunt u via het Olo doen. Als particulier hebt u een DigiD inlogcode nodig. Als bedrijf hebt u eHerkenning nodig.

U kunt een watervergunning ook nog aanvragen met het Aanvraagformulier watervergunning. Doorloop de volgende stappen:

 • Vul het algemeen deel van het aanvraagformulier in en vervolgens het onderdeel dat van toepassing is op uw activiteiten.
 • Voeg de gevraagde bijlagen toe. Zet op elke bijlage een onderscheidend nummer.
 • Onderteken het aanvraagformulier.
 • Verstuur het aanvraagformulier met bijlagen naar de gemeente of de bevoegde instantie.

De bevoegde instantie beoordeelt of de gevraagde vergunning kan worden verleend. Uw aanvraag wordt beoordeeld in een korte of lange procedure, afhankelijk van de activiteiten die u wilt uitvoeren.

Bezwaar maken of zienswijze indienen

Bent u het niet eens met de beslissing op uw vergunningaanvraag? In de korte procedure kunt u dan meteen bezwaar maken bij de bevoegde instantie. Dien uw bezwaar in binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit.

Bij de lange procedure wordt eerst een ontwerp van de beslissing op uw vergunningaanvraag opgesteld. De bevoegde instantie legt het ontwerpbesluit over de watervergunning ter inzage. Iedereen kan binnen 6 weken na terinzagelegging zijn zienswijze hierover indienen. Licht in uw zienswijze toe waarom u het niet eens bent met de beslissing. Deze zienswijzen worden meegenomen in de uiteindelijke beslissing.

Beroep instellen

Nadat het besluit is genomen, kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na bekendmaking in beroep bij de rechtbank. In het geval van de lange procedure kunnen alleen belanghebbenden beroep aantekenen als zij ook tijdig een zienswijze naar voren hebben gebracht over de ontwerpvergunning of aantonen dat zij dit redelijkerwijs niet hebben kunnen doen. Er kunnen meerdere belanghebbenden zijn die beroep kunnen instellen bij de rechtbank.

Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechtbank dan kunt u hiertegen in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Hoe lang duurt het?

In de korte procedure beslist de bevoegde instantie binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn kan eenmalig worden verlengd met 6 weken. Beslist de bevoegde instantie niet binnen de termijn, dan wordt de vergunning automatisch (van rechtswege) verleend.

In de lange procedure beslist de bevoegde instantie binnen 26 weken. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Bij deze procedure kan de vergunning niet van rechtswege worden verleend.

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden