Watervergunning

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Wilt u als bedrijf of particulier een bronbemaling, een bodemsanering, een beregening of bijv. de aanleg van een poel of werkzaamheden dichtbij een watergang realiseren?

U hebt dan misschien een watervergunning nodig. Soms kunt u ook volstaan met het doen van een melding. Voor bepaalde soorten omgevingsvergunningen geldt een verplichte coördinatie met de watervergunning zoals bij bepaalde milieuplichtige activiteiten of het uitvoeren van werken. De gemeente kan u vertellen in welke gevallen u een vergunning nodig hebt of wanneer een melding voldoende is. Maar u kunt ook rechtsreeks contact opnemen met het Waterschap de Dommel,

tel. 0411-618618 of kijken op www.dommel.nl

Voor bepaalde handelingen in of op oppervlaktewater of met grondwater hebt u een vergunning nodig. U hebt bijvoorbeeld een watervergunning nodig voor de volgende activiteiten:

 • weghalen van grondwater
 • direct lozen van afvalwater op oppervlaktewater
 • dichtmaken van water (zoals een sloot)
 • infiltreren (doordringen) van water in de bodem
 • aanleg van een waterberging
 • werkzaamheden bij een waterstaatswerk (zoals een snelweg, viaduct, tunnel, brug, dijk)

U vraagt de watervergunning aan via Omgevingsloket online.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Hiervoor dient contact opgenomen te worden met Waterschap de Dommel, tel. 0411-618618.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

U hebt een watervergunning nodig voor handelingen in oppervlaktewater of een waterkering. Oppervlaktewater is bijvoorbeeld een watergang, vijver, rivier, kanaal, meer of zee. Het gaat dan om handelingen in, op, boven of onder het water.

Wie bepaalt of u de vergunning krijgt?

De bevoegde instantie beoordeelt uw aanvraag. Wie dit is, hangt af van de handelingen die u wilt uitvoeren en de plaats. Bijvoorbeeld:

 • het waterschap
 • Rijkswaterstaat
 • de provincie
 • Inspectie Verkeer en Waterstaat
U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

In uw aanvraag voor een watervergunning moet u het volgende aangeven:

 • op welke locatie u de activiteiten wilt uitvoeren
 • een uitgebreide omschrijving van de activiteiten die u wilt uitvoeren
 • waarom u de activiteiten wilt uitvoeren en welke gevolgen ze hebben
 • de periode waarin u de vergunning nodig hebt
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Vooroverleg

Neem vóórdat u de vergunning aanvraagt, contact op met de gemeente. In een vooroverleg kunt u uitleggen wat u wilt doen. De gemeente kan dan direct zeggen of u een vergunning moet aanvragen. Zo voorkomt u dat u een aanvraag indient die later wordt afgewezen.

Watervergunning aanvragen

Via Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een vergunning moet aanvragen. U kunt de aanvraag meteen digitaal indienen. Gebruik hiervoor uw DigiD. U kunt het formulier ook downloaden en uitprinten. Bedrijven kunnen de aanvraag alleen digitaal doen. Gebruik hiervoor eHerkenning.

Daarna doet u het volgende:

 • Vul het aanvraagformulier volledig in.
 • Stuur het aanvraagformulier met de gevraagde documenten naar de gemeente.

Vervolgens krijgt u een ontvangstbevestiging. Daarna ontvangt u vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De bevoegde instantie kan deze termijn met 6 weken verlengen. Beslist de instantie niet binnen de termijn, dan wordt de vergunning automatisch (van rechtswege) verleend.

Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Voor ingewikkelde aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Bij deze procedure krijgt u de vergunning niet van rechtswege.

U vindt hier informatie over: "Contact gemeente Valkenswaard"

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden