Verzoekschrift schuldsanering, terinzagelegging

Indien u inzage wenst in het verzoekschrift voor de wettelijke schuldsanering dan is dat mogelijk. Het verzoekschrift en de bijbehorende stukken liggen ter griffie van de rechtbank van de woonplaats van de schuldenaar. Een schuldenaar kan, indien redelijkerwijs is te voorzien dat hij niet zal kunnen voortgaan met het betalen van zijn schulden of indien hij in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen, verzoeken de toepassing van de schuldsaneringsregeling uit te spreken. Het verzoek tot het uitspreken van de schuldsaneringsregeling dient door middel van een verzoekschrift te worden ingediend bij de rechtbank.