Verwijdering niet-leerplichtige leerlingen speciaal onderwijs, melding

Het bevoegd gezag van een school of instelling voor (voortgezet) speciaal onderwijs die een rijksbijdrage ontvangt, heeft in verband met het voortijdig schoolverlaten van niet-leerplichtige leerlingen een meldingsplicht wanneer een leerling niet in het bezit is van een startkwalificatie. Een startkwalificatie is ten minste het diploma niveau 2 van het middelbaar beroepsonderwijs of het diploma havo. Gegevens die gemeld moeten worden zijn onder meer de naam en geboortedatum, het persoonsgebonden nummer en het adres, de hoogste vooropleiding en de laatst gevolgde opleiding met inschrijfdata. Een leerling is niet (meer) leerplichtig aan het einde van het schooljaar waarin de leerling zestien jaar is geworden, of aan het einde van het twaalfde schooljaar. Wanneer een niet-leerplichtige gedurende een maand geen onderwijs meer volgt, moet het bevoegd gezag van de school dit melden bij de Informatie Beheer Groep. Vervolgens bericht de Informatie Beheer Groep burgemeester en wethouders van de gemeente waar de betrokkene woont of verblijft.