Verwijdering niet-leerplichtige leerling op school voor voortgezet onderwijs, melding

Scholen voor het voortgezet onderwijs die een rijksbijdrage ontvangen zijn verplicht om, als een niet-leerplichtige deelnemer de school verlaat nog zonder in het bezit te zijn van een startkwalificatie, dit te melden bij de gemeente waar deze persoon staat ingeschreven. Met een startkwalificatie wordt bedoeld een havo-diploma, een vwo-diploma of een diploma niveau 2 van het middelbaar beroepsonderwijs. Een leerling is niet (meer) leerplichtig aan het einde van het schooljaar waarin hij of zij zestien jaar is geworden, of aan het einde van het twaalfde schooljaar. De melding moet gedaan worden door het bevoegd gezag van de school. Het bevoegd gezag is de gemeente, stichting, rechtspersoon of het schoolbestuur die zeggenschap uitoefent over de school. Wanneer een niet-leerplichtige gedurende een maand geen onderwijs meer volgt, moet het bevoegd gezag van de school dit melden bij de Informatie Beheer Groep. Vervolgens bericht de Informatie Beheer Groep burgemeester en wethouders van de gemeente waar de betrokkene woont of verblijft.