Verwijdering niet-leerplichtige bij instelling voor educatie en beroepsonderwijs, melding

Instellingen voor educatie en/of beroepsonderwijs die een rijksbijdrage ontvangen zijn verplicht om, als een niet-leerplichtige deelnemer die nog niet in het bezit is van een startkwalificatie bij de school wordt verwijderd, dit te melden bij de gemeente waar deze persoon staat ingeschreven. Met een startkwalificatie wordt bedoeld een vwo- of havodiploma, of een diploma van een basisberoepsopleiding of van een vak-, middenkader- of specialistenopleiding. De melding moet worden gedaan door het bevoegd gezag van de instelling. Het bevoegd gezag is de gemeente, stichting, rechtspersoon of andere instantie die de school bekostigt. Voorbeelden van instellingen voor educatie en/of beroepsonderwijs waarvoor deze meldingsplicht geldt zijn regionale of agrarische opleidingencentra en agrarische innovatie- en praktijkcentra. Wanneer een niet-leerplichtige gedurende een maand geen onderwijs meer volgt, moet het bevoegd gezag van de school dit melden bij de Informatie Beheer Groep. Vervolgens bericht de Informatie Beheer Groep burgemeester en wethouders van de gemeente waar de betrokkene woont of verblijft.