Verslag toestand van de boedel bij schuldsanering, terinzagelegging

Schuldeisers hebben recht op inzage in het verslag over de toestand van de boedel bij wettelijke schuldsanering. Dit verslag ligt ter griffie van de rechtbank van de woonplaats van de schuldenaar. De rechtbank benoemt bij het uitspreken van de toepassing van een schuldsaneringsregeling een rechter-commissaris en een bewindvoerder. De bewindvoerder is belast met: het toezicht op de naleving door de schuldenaar van diens verplichtingen die uit de schuldsaneringsregeling voortvloeien; het beheer en de vereffening van de boedel; de uitvoering van het saneringsplan. De bewindvoerder brengt binnen twee maanden na de uitspraak tot toepassing van de schuldsaneringsregeling en uiterlijk tien dagen voor de dag waarop de verificatievergadering zal worden gehouden, een verslag uit over de toestand van de boedel en vervolgens telkens na verloop van zes maanden, een verslag over de voortgang van de schuldsaneringsregeling. De bewindvoerder legt zijn verslag neer ter griffie van de rechtbank.