Verplichting tot instellen medezeggenschapsraad bijzonder onderwijs, ontheffing

Elke onderwijsinstelling dient een medezeggenschapsraad in te stellen. De raad bestaat uit een vertegenwoordiging van personeel, ouders en leerlingen. Het bestuur van een school of instelling voor bijzonder onderwijs kan ontheffing krijgen van de plicht tot het instellen van een medezeggenschapsraad. De ontheffing kan plaatsvinden op gronden die verband houden met de godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag van de school. Indien de school de ontheffing heeft verkregen dient het instellingsbestuur elke vijf jaar mededeling te doen aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap omtrent de stand van zaken met betrekking tot de gronden van de ontheffing en de ondersteuning ervan.