Verplaatsing, omzetting, splitsing of nevenvestiging scholen voor voortgezet onderwijs, toestemming

Indien een school voor voortgezet onderwijs in aanmerking wil komen voor een verplaatsing, omzetting, splitsing of nevenvestiging, moet daarvoor toestemming zijn gegeven van de kant van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Daartoe moet een verzoek worden ingediend door het schoolbestuur. Onder omzetting wordt in dit verband verstaan de omzetting van een bekostigde bijzondere school in een gelijksoortige openbare school of omgekeerd, de omzetting van een bekostigde bijzondere school in een gelijksoortige bijzondere school van een andere richting en uitbreiding van het onderwijs aan een school met onderwijs van één of meer andere richtingen. Een bijzondere school is een school die - kort gezegd - niet direct of indirect in stand wordt gehouden door een openbare instantie.