Speciaal onderwijs, vrijstelling van verplichte deelname aan onderwijsactiviteiten

Leerlingen die zijn toegelaten op een school of instelling voor speciaal onderwijs zijn verplicht om deel te nemen aan alle voor hen bestemde onderwijsactiviteiten.   U kunt echter het bevoegd gezag van de school vragen om vrijstelling voor uw kind van bepaalde onderwijsactiviteiten. Voor de vrijgestelde activiteiten komen andere in de plaats die beter aansluiten bij de mogelijkheden van uw kind. Het bevoegd gezag bepaalt welke onderwijsactiviteiten dat zijn. Het bevoegde gezag is de gemeente, een stichting of rechtspersoon of het schoolbestuur die zeggenschap uitoefent over de school.  Het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs is bestemd voor dove en slechthorende kinderen, kinderen met een visuele handicap of met een spraakprobleem, kinderen met een lichamelijke handicap, langdurig zieke kinderen, moeilijk lerende of moeilijk opvoedbare kinderen, meervoudig gehandicapte kinderen en kinderen verbonden aan pedologische instituten.