Speciaal onderwijs uit de openbare kas

Indien een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs in aanmerking wil komen voor bekostiging uit de openbare kas moet deze zijn opgenomen in het zogeheten 'plan van nieuwe scholen' dat jaarlijks wordt opgesteld door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hierin worden scholen voor slechthorende kinderen, lichamelijk gehandicapte kinderen, langdurig zieke kinderen, zeer moeilijk lerende kinderen, zeer moeilijk opvoedbare kinderen en meervoudig gehandicapte kinderen opgenomen, of scholen voor dove kinderen, kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden en scholen verbonden aan pedologische instituten en instellingen. Deze komen de vier daaropvolgende jaren voor bekostiging uit de openbare kas in aanmerking. Als een school is opgenomen in het plan van scholen maakt deze aanspraak op bekostiging uit de openbare kas.