Scholen voor primair en voortgezet onderwijs, afwijking data zomervakanties

Het bevoegd gezag van een school voor het primair of voortgezet onderwijs kan onder omstandigheden besluiten dat er wordt afgeweken van de wettelijk vastgestelde data voor de schoolvakanties. Er zijn twee mogelijkheden: de school kan de afwijkende vakantiedata vaststellen op een manier die aangegeven wordt in de regeling die de data voorschrijft (dit wordt dan getoetst door de Inspectie van het Onderwijs); de school kan van de voorgeschreven data afwijken op een andere manier (dit kan alleen als zich bijzondere omstandigheden voordoen). Om te kunnen afwijken van de voorgeschreven data wegens bijzondere omstandigheden moet het bevoegd gezag hiervoor eerst een verzoek indienen bij de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Met 'bijzondere omstandigheden' wordt gedoeld op gevallen waarin als gevolg van de duur de zomervakantie de voortgang van het onderwijs ernstig wordt bemoeilijkt, bijvoorbeeld doordat de behandeling van moeilijk lerende kinderen niet langdurig kan worden onderbroken.