Scholen bij toelating voortgezet onderwijs, inlichtingenplicht

Als een school voor het voortgezet onderwijs leerlingen tot het onderwijs toelaat die geen persoonsgebonden nummer hebben (zoals een onderwijsnummer of een burgerservicenummer), moet de school over deze leerlingen bepaalde gegevens verstrekken aan de Informatie Beheer Groep (IB-Groep). Het gaat daarbij om gegevens zoals geslachtsnaam, voorletters, geboortedatum, geslacht, adres en woonplaats. Deze gegevens moeten binnen twee weken na het besluit tot toelating aan de IB-Groep worden doorgegeven. Als de IB-Groep een onderwijsnummer heeft toegekend aan de leerling, en de school krijgt later de beschikking over zijn of haar burgerservicenummer, dan moet dit laatste nummer als persoonsgebonden nummer in de administratie van de school worden opgenomen. Deze wijziging moet ook worden gemeld aan de IB-Groep.Deze verplichtingen moeten worden vervuld door het 'bevoegde gezag' van de school. Het 'bevoegde gezag' is de gemeente, stichting, rechtspersoon of het schoolbestuur die zeggenschap uitoefent over de school.