Rijksbekostigde basisscholen en speciale scholen voor basisonderwijs, gegevenslevering

Basisscholen en speciale scholen voor basisonderwijs die een rijksbijdrage ontvangen dienen bepaalde gegevens bij te houden, voorhanden te hebben en/of op te sturen naar de Inspectie van het Onderwijs. Het gaat onder meer om: de vaststelling van een schoolplan en een schoolgids. Exemplaren hiervan, alsmede wijzigingen daarop, dienen naar de Onderwijsinspectie te worden gestuurd.  vaststelling, terinzagelegging en het opsturen van een directiestatuut;  het opstellen en bewaren van een document over de evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding;  het bijhouden van een voortgangsregistratie over de ontwikkeling van leerlingen die extra zorg nodig hebben;  het opstellen van een zorgplan en het toezenden daarvan aan de Inspectie; het bewaren van akten van benoeming en dergelijke van het personeel;  het melden van de benoeming in en ontslag uit (tijdelijke of vaste) dienst, langer dan een halfjaar;  het bijhouden van een boekhouding.