Plan voor nevenvestigingen en verbrede toelating

Indien een school wil overgaan tot het inrichten van een nevenvestiging, is het bevoegd gezag (de gemeente respectievelijk het schoolbestuur) verplicht om bij het Regionaal Expertisecentrum (REC) een verzoek in te dienen om te worden opgenomen in het zogenoemde 'plan voor nevenvestigingen en verbrede toelating'. Zo'n verzoek moet ook worden ingediend wanneer een school leerlingen wil toelaten die door de Commissie voor de Indicatiestelling van het REC toelaatbaar zijn verklaard voor een andere onderwijssoort dan de betreffende school verzorgt. Het verzoek tot opneming in het plan voor nevenvestigingen en verbrede toelating moet de school indienen vóór 1 februari. Het REC stelt het plan vóór 1 augustus van datzelfde jaar vast. Daarna wordt het ter goedkeuring toegezonden aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Na goedkeuring is de start van de nevenvestiging of de toelating mogelijk vanaf 1 augustus van het jaar daaropvolgend. Het REC is een samenwerkingsverband van scholen in het speciaal (voortgezet) onderwijs in een regio.