Ontleding stoffelijk overschot, toestemming

Een stoffelijk overschot kan in het belang van de wetenschap of het wetenschappelijk onderwijs worden ontleed. Het begrip ontleding heeft betrekking op volledige ontleding in het kader van wetenschappelijke doeleinden en verschilt dus van het begrip sectie (gedeeltelijke ontleding).   Ontleding kan plaatsvinden indien de overledene daarvoor tijdens zijn leven middels een codicil of een testament toestemming heeft gegeven. Wanneer er geen bestemming is gegeven kan aan de echtgeno(o)t(e), levensgezel of iemand die daar wettelijk bevoegdheid toe heeft, toestemming worden gevraagd het lichaam voor ontleding te bestemmen.   Alvorens het stoffelijk overschot kan worden ontleed moet toestemming worden gevraagd aan de burgemeester van de gemeente waar het lichaam zal worden ontleed of in de gemeente waar de overlijdensakte is opgemaakt. Bij weigering kan beroep worden ingediend bij de Commissaris der Koningin.