Ontbreken burgerservicenummer bij inschrijving onderwijs, melding

Instellingen in het beroepsonderwijs of de volwasseneneducatie zijn verplicht om de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO-IB-groep) in te lichten wanneer iemand die zich als deelnemer heeft ingeschreven geen burgerservicenummer (sofinummer) heeft. Deze meldingsplicht moet binnen twee weken na de inschrijving worden vervuld door het 'bevoegd gezag' van de onderwijsinstelling (de gemeente of het schoolbestuur).   De IB-Groep kent vervolgens aan deze deelnemer een onderwijsnummer toe. Wanneer de deelnemer alsnog de beschikking krijgt over een burgerservicenummer, is het bevoegd gezag van de onderwijsinstelling verplicht dit zo spoedig mogelijk door te geven aan de IB-Groep.