Onroerendezaakbelasting (OZB)

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Als eigenaar van een onroerende zaak betaalt u onroerendezaakbelasting (OZB) aan de gemeente. Woningen en bedrijfspanden zijn onroerende zaken waarvoor de gemeente OZB kan heffen.

Gebruikers van woningen, die geen eigenaar zijn (zoals huurders) zijn niet meer OZB-plichtig sinds 1 januari 2006. Dit geldt nog wel voor gebruikers van bedrijfspanden.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Tarieven

Deze vindt u op de webpagina gemeentelijke heffingen.

Betaling gemeentelijke belastingen en invordering

U dient de belastingaanslagen binnen de op het aanslagbiljet vermelde betalingstermijn te voldoen op bankrekeningnummer rekeningnummer NL62BNGH0285044214 t.n.v. de gemeente Valkenswaard onder vermelding van het aanslagnummer. Betaling via automatische incasso behoort tot de mogelijkheden.

Indien de betreffende belastingaanslag niet binnen de gestelde betalingstermijn is voldaan, worden er invorderingsmaatregelen getroffen. Allereerst zal er een aanmaning worden verzonden, wat aanmaningskosten met zich meebrengt. Middels deze aanmaning wordt u verzocht om binnen 14 dagen na dagtekening van de aanmaning het bedrag inclusief aanmaningskosten te betalen.

Heeft de gemeente Valkenswaard het bedrag ook na verzending van een aanmaning niet tijdig ontvangen, dan zal er een dwangbevel worden uitgevaardigd en betekend door onze deurwaarder van deurwaarderskantoor Cannock Chase te Druten. De hoogte van de, met het dwangbevel gepaard gaande, betekeningkosten is afhankelijk van het openstaande bedrag. Alle genoemde invorderingskosten zijn wettelijk vastgelegd in de Kostenwet.

Indien u van Cannock Chase een dwangbevel heeft ontvangen, dient het openstaande bedrag betaald te worden aan Cannock Chase. U dient het bedrag dan over te maken op bankrekeningnummer NL03DEUT0424513463 of girorekeningnummer NL92INGB0006800683 t.n.v. Stichting Derdengelden Cannock Chase Public. Mocht u twijfels hebben over de echtheid van het door u ontvangen dwangbevel, dan kunt u hier een voorbeelddocument van een dwangbevel inzien.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De hoogte van de OZB is afhankelijk van de volgende criteria:

1. Waarde van de onroerende zaak

De gemeente taxeert uw woning(en) en/of andere onroerende zaken elk jaar. De getaxeerde waarde geldt als uitgangspunt voor de berekening van de verschuldigde belastingen. Dit wordt de WOZ-waarde genoemd.

2. Gemeentelijke tarieven

De gemeente bepaalt zelf de tarieven voor de onroerendezaakbelasting. Het tarief van de onroerendezaakbelasting wordt berekend naar een percentage van de WOZ-waarde. Het percentage wordt jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld. De tarieven variëren per gemeente. Het is dus mogelijk dat bekenden in een andere gemeente meer of minder belasting betalen terwijl de waarde van hun pand evenhoog is als de waarde van uw pand.

Uitzondering op heffing OZB

Niet over alle onroerende zaken wordt OZB geheven. Over onder andere, openbare wegen, kerken en landbouwgrond hoeft geen OZB te worden betaald.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

In uw bezwaarschrift vermeldt u de volgende gegevens:

  • uw naam en adres;
  • het adres van het betreffend (bedrijfs)pand of woning;
  • de reden van uw bezwaar;
  • het nummer van de aanslag/beschikking waartegen u bezwaar maakt.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

  1. Jaarlijks krijgt u een aanslag van de gemeente met daarin de door u te betalen onroerendezaakbelasting. Hierin staat de getaxeerde waarde van uw pand vermeld.
  2. De gemeente gaat uit van de situatie van 1 januari van het betreffende jaar. Als u 2 januari verhuist, moet u toch de belasting voor het gehele jaar betalen.
  3. Bent u het niet eens met de opgelegde onroerendezaakbelasting dan kunt u hiertegen bij de gemeente bezwaar maken.
  4. Binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag moet uw bezwaar zijn ingediend bij de gemeente.
U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

De rechter verstaat onder gebruik naast bewonen ook het laten bouwen van een onroerende zaak. Voor de belastingheffing is het verder niet van belang of u wellicht op een ander adres voor hetzelfde belastingjaar ook een aanslag OZB voor gebruik krijgt opgelegd.

Ook woonarken en woonwagens kunnen als onroerende zaak worden aangemerkt, als ze niet of zelden verplaatst worden. Of zij daarom ook OZB-plichtig zijn, verschilt per gemeente. Sommige gemeenten kiezen ervoor deze woonruimtes Roerende Zaak Belasting op te leggen. 

U vindt hier informatie over: "Contact gemeente Valkenswaard"

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden