Nevenvestiging instelling voor (speciaal) voortgezet onderwijs, goedkeuring

Instellingen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs aan visueel gehandicapte kinderen die een nevenvestiging willen inrichten, moeten daarvoor over goedkeuring van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap beschikken. Het verzoek hiertoe moet voor 1 februari worden ingediend door het bevoegd gezag van de instelling. Het ministerie beslist voor 1 december, waarbij na eventuele goedkeuring de bekostiging van de nevenvestiging op 1 augustus van het jaar daarop van start gaat.