Milieu, omgevingsvergunning of melding

Wat is het?

Start u een nieuw bedrijf of wijzigt u een bestaand bedrijf of breidt u deze uit? Voor diverse activiteiten hebt u een omgevingsvergunning nodig. Soms is een melding voldoende.

Kosten

Voor dit product zijn geen legeskosten verschuldigd.

Formulieren

Voor de melding Activiteitenbesluit: http://aim.vrom.nl

Voor de vergunningencheck en de aanvraag omgevingsvergunning: www.omgevingsloket.nl

Voor de toets Bibob vul hier het vragenformulier en bijlagen in.

 

 

Hoe werkt het?

Of uw bedrijf vergunningsplichtig is (typeC-inrichtingen) of dat volstaan kan worden met een melding (type B-inrichtingen) of dat het ook daarvan is vrijgesteld (type A-inrichtingen) kunt u checken op http://aim.vrom.nl. Tevens kan de gemeente de aanvraag toetsen aan de Wet bevordering integriteitsbeoordeling openbaar bestuur (Wet Bibob). Raadpleeg hiervoor de beleidsregels onder het kopje Veiligheid. Geldt dit voor uw aanvraag, dan dient u het betreffende formulier in het tabblad formulieren in te vullen.

 

Wat heb ik nodig?

Bij de aanvraag om een omgevingsvergunning kunt u gebruik maken van het Omgevingsloket Online via www.omgevingsloket.nl Voor het indienen van een melding gaat u naar http://aim.vrom.nl.

Is de Wet Bibob op uw aanvraag van toepassing neem dan het vragenformulier Bibob ingevuld mee.

Bij de aanvraag om een milieuvergunning of melding kunt u gebruik maken van een aanvraagformulier dat bij de gemeente te verkrijgen is.

Op dit formulier kunt u zien welke gegevens we van u nodig hebben. Het gaat hier bijvoorbeeld om uw naam en uw adres, het adres, de kadastrale aanduiding en de ligging van het bedrijf (door middel van duidelijke plattegrondtekeningen) en de aard van het bedrijf.

Wat moet ik doen?

Doe de melding of vraag de omgevingsvergunning voor de milieuactiviteiten aan vóórdat u de activiteit gaat uitvoeren. Zo voorkomt u dat u in overtreding bent en de gemeente of politie handhavend moet optreden. Of u een melding moet doen of vergunning nodig hebt, kunt u nagaan via de Activiteitenbesluit Internetmodule (AIM). Meestal kan uw bedrijf volstaan met het doen van een melding via de AIM.

Ook via het Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een melding moet indienen of een omgevingsvergunning moet aanvragen. Hebt u een vergunning nodig, dan kunt u deze direct via het Omgevingsloket aanvragen.

Melding milieuactiviteit

  • Dien de melding in via Omgevingsloket online of de Activiteitenbesluit Internetmodule. Zodra u alle vragen hebt beantwoord, komt u in een samenvattend scherm waarin u het voor u geldende voorschriftenpakket kunt downloaden.
  • De gemeente beoordeelt de melding op volledigheid en vraagt u eventueel om aanvullende gegevens.
  • De gemeente publiceert de melding.

Omgevingsvergunning milieu aanvragen

Dien uw aanvraag voor een omgevingsvergunning in via Omgevingsloket online. Hiervoor hebt u eHerkenning nodig. Vul het aanvraagformulier volledig in en stuur het met de benodigde documenten naar de gemeente. U krijgt dan een ontvangstbevestiging. Hierin staat wat de te volgen procedure is. Nadat de gemeente heeft beslist, krijgt u vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

Bezwaar maken of zienswijze indienen

Of u bezwaar kunt maken of een zienswijze kunt indienen, hangt af van de gevolgde procedure.

Bij de korte procedure kunt u als belanghebbende bezwaar maken bij de gemeente als u het niet eens bent met de beslissing op uw vergunningaanvraag. Dien uw bezwaar in binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit. Na behandeling van dit bezwaar kunt u eventueel in beroep gaan bij de rechtbank.

Bij de uitgebreide procedure wordt eerst een ontwerp opgesteld van de beslissing op uw vergunningaanvraag. De gemeente legt het ontwerpbesluit over de omgevingsvergunning ter inzage. Iedereen kan binnen 6 weken na terinzagelegging zijn zienswijze hierover indienen. Licht in uw zienswijze toe waarom u het niet eens bent met de beslissing. Deze zienswijzen worden meegenomen in de uiteindelijke beslissing. Hiertegen kunt u eventueel in beroep gaan bij de rechtbank.

Beroep instellen

Nadat het besluit is genomen, kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na bekendmaking in beroep bij de rechtbank. In het geval van de uitgebreide vergunningprocedure kunnen alleen belanghebbenden beroep aantekenen als zij ook tijdig een zienswijze naar voren hebben gebracht over de ontwerpvergunning of aantonen dat zij hiertoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest. Er kunnen meerdere belanghebbenden zijn die beroep kunnen instellen bij de rechtbank.

Hoger beroep

Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechtbank? U kunt dan in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Aanvullende informatie

Wilt u bedrijfsactiviteiten starten of wijzigen, dan is het belangrijk te weten hoe groot de belasting hiervan is voor het milieu. Is er sprake van een zekere belasting, dan moet u in uw vergunningaanvraag de gemeente duidelijk maken welke milieumaatregelen uw bedrijf gaat nemen. Voorbeelden van milieumaatregelen zijn het terugdringen van afvalstoffen, emissiebeperkende maatregelen en energiebesparing. De gemeente kan een aanvraag buiten behandeling laten als de aanvraag niet voldoet aan de wettelijke eisen. Daarnaast kan een gemeente, in het belang van de bescherming van het milieu, een vergunning weigeren.

Vooroverleg

Om te voorkomen dat de gemeente uw aanvraag niet in behandeling neemt of u een vergunning weigert, is het belangrijk om goed met de gemeente over uw plannen te overleggen. Deze belangrijke fase in de procedure heet het vooroverleg. Neemt u daarom bij uw bedrijfsplannen in een zo vroeg mogelijk stadium contact op met de gemeente.

Hoe lang duurt het?

Na ontvangst van uw aanvraag om een omgevingsvergunning beslist de gemeente binnen 8 weken. Deze termijn kan met 6 weken worden verlengd. Dit is de korte (reguliere) procedure.

Voor complexe aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Dit is de uitgebreide procedure.

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden