Medezeggenschap bijzondere hogeschool, ontheffing

Het college van bestuur van een bijzondere hogeschool kan ontheffing krijgen van de medezeggenschapsbepalingen uit de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, indien men daartegen bezwaren heeft die verband houden met de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging. Het instellingsbestuur dient bij het verzoek aan te tonen dat het verzoek wordt ondersteund door een tweederdemeerderheid van zowel het personeel van de hogeschool als van de bij de hogeschool betrokken studenten. Indien de ontheffing is verkregen dient het college van bestuur elke vijf jaar mededeling te doen aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap omtrent de stand van zaken met betrekking tot de gronden van de ontheffing en de ondersteuning ervan. Een 'bijzondere hogeschool' is een hogeschool die in stand gehouden wordt door een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid, in tegenstelling tot een openbare hogeschool, die van overheidswege in stand gehouden wordt.