Leerplicht, opgave van schoolverzuim door school of instelling

Het hoofd van een school of andere aangewezen onderwijsinstelling is verplicht om jaarlijks opgave te doen van het schoolverzuim aan zijn school of instelling. Het gaat daarbij om gegevens over de omvang van het ongeoorloofd verzuim van volledige of kwalificatieplichtige leerlingen die gedurende het schooljaar stonden ingeschreven. De omvang wordt uitgedrukt in het aantal dagdelen of in het aantal lesuren.