Leerplicht, melding van schoolverzuim door scholen

U hebt als hoofd van een school of onderwijsinstelling een meldingsplicht gebaseerd op de Leerplichtwet. Dat houdt in dat u schoolverzuim of praktijkverzuim van een leerling zonder geldige reden, moet melden aan het college van burgermeester en wethouders van de gemeente waar de leerling woont of verblijft. Voor de volgende scholen en instellingen geldt dat zij het verzuim moeten melden bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO): een dagschool voor voortgezet onderwijs; een openbare of een uit de openbare kas bekostigde bijzondere instelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs;    een instelling voor educatie en beroepsonderwijs als bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs. DUO meldt het verzuim vervolgens bij het college van burgemeester en wethouders.