Leerlinggebonden budget, handelingsplan

Nadat een school voor een leerling een leerlinggebonden budget, de Rugzak, heeft ontvangen, stelt het bevoegd gezag van de school een handelingsplan op. In een handelingsplan staat hoe de school van plan is het onderwijs te geven en wat het wil bereiken en hoe de middelen uit de Rugzak worden besteed. De school is daartoe verplicht. U bent als ouders, met de begeleider van de speciale school, betrokken bij de opstelling van het handelingsplan. Nadat u met het handelingsplan heeft ingestemd, ondertekenen u en het bevoegd gezag van de school het document. Het handelingsplan wordt jaarlijks met u geëvalueerd.   Ontvangt uw kind geen Rugzak, maar heeft het wel bepaalde zorg nodig? Overtuig dan de school van de noodzaak van een handelingsplan. Doe dit bij voorkeur samen met iemand van de school. De school beschikt over een zorgbudget om leerlingen met extra zorgbehoefte te kunnen begeleiden.