Leerlingenvervoer

Wat is het?

Wanneer uw kind niet lopend of fietsend naar school kan vanwege de afstand of een handicap, komt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een bijdrage in de kosten van leerlingenvervoer. De gemeente vergoedt de vervoerskosten van een kind tussen woonadres en de dichtstbijzijnde, voor de leerling toegankelijke school van de gewenste richting (in principe op basis van de kosten van openbaar vervoer). De keuze voor een bepaalde school moet gemaakt zijn op levensbeschouwelijke gronden. Andere gronden, zoals onderwijsinhoudelijke voorkeuren, verplichten de gemeente niet tot vergoeding.

Hoe werkt het?

De regeling geldt voor primair onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs.

 1. Als uw kind zelfstandig of onder begeleiding met het openbaar vervoer kan reizen, vergoedt de gemeente de kosten van openbaar vervoer als de school van het (voortgezet) speciaal onderwijs of de speciale school voor primair onderwijs op meer dan 4 respectievelijk 6 kilometer van uw woning ligt.
 2. Als de dichtstbijzijnde gewone basisschool op minimaal 6 kilometer afstand van uw woning ligt, vergoedt de gemeente de kosten van openbaar vervoer als uw kind naar deze school gaat.
 3. Als de gemeente openbaar vervoer met begeleiding toestaat, krijgt u een vergoeding voor uw kind en de begeleider.
 4. Als uw kind niet zelfstandig of onder begeleiding met het openbaar vervoer kan reizen, heeft hij/zij recht op aangepast vervoer.

Beperkingen

Bij vervoer naar een school voor primair onderwijs (bijvoorbeeld de basisschool) kan de gemeente een financiële drempel hanteren. Dit betekent dat de gemeente kan bepalen dat:

 • de kosten van de eerste kilometers voor uw rekening komen. In dit geval krijgt u alleen de kosten vergoed die boven het drempelbedrag uitkomen. De gemeente mag geen drempelbedrag in rekening brengen voor leerlingen van het speciaal onderwijs. Ook voor leerlingen met een handicap die het reguliere onderwijs bezoeken en die niet of niet zelfstandig gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer wordt geen drempelbedrag in rekening gebracht.
 • als de afstand tussen de school en uw woning meer dan 20 kilometer is, kan de gemeente een financiële bijdrage naar draagkracht van u verlangen.

NB: De gemeente mag in sommige gevallen voor het vervoer een drempelbedrag en een draagkrachtafhankelijke eigen bijdrage in rekening brengen.

Wat heb ik nodig?

 1. In het gemeentehuis zijn standaardaanvraagformulieren beschikbaar.
 2. U levert dit formulier volledig ingevuld bij de gemeente in.
 3. Een IB 60-formulier van de Belastingdienst waarop het belastbaar inkomen van beide ouders staat. Dit is niet nodig voor leerlingen die een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs bezoeken. Het IB 60-formulier kunt u telefonisch aanvragen via de BelastingTelefoon: 0800 - 0543.

Wat moet ik doen?

 1. Meestal wijst de directeur van de school u bij de inschrijving bij de school op de vergoedingsregeling.
 2. Bij de gemeente kunt u een schriftelijk verzoek indienen om vergoeding van de kosten. Per schooljaar moet u dat voor 1 juni doen. U dient voor elk jaar dat u vergoeding wenst een nieuwe aanvraag in te dienen.
 3. De gemeente zal het verzoek toetsen aan de regeling leerlingenvervoer. Binnen 8 weken moet de gemeente een besluit nemen.
 4. U ontvangt van de gemeente een beschikking. In deze beschikking is vermeld of u aanspraak op vervoer hebt en welke vervoerskosten u vergoed krijgt.
 5. Als u volgens de beschikking recht hebt op vergoeding van openbaar vervoer zal de gemeente aangeven hoe u die kosten bij de gemeente kunt declareren.

Hoe lang duurt het?

Voor leerlingenvervoer komen de leerlingen in aanmerking die onderwijs volgen bij de volgende instellingen:

 • scholen voor basisonderwijs: regulier of bijzonder;
 • speciale scholen voor basisonderwijs (sbo): voorheen LOM-, mMLK- en IOBK-scholen;
 • speciaal onderwijs (so) en voortgezet speciaal onderwijs (vso): scholen in het kader van de Wet op de Expertisecentra, zoals ZMLK en vso-ZMLK, ZMOK en vso-ZMOK, mytyl- en tyltylonderwijs, scholen voor zintuiglijk gehandicapten, meervoudig gehandicapten (mg) en vso-mg;
 • voortgezet onderwijs (vo), alleen als er sprake is van structurele handicap: regulier voortgezet onderwijs, exclusief het Leerwegondersteunend onderwijs(LWOO) en het Praktijkonderwijs(PRO).

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden