Langdurige afwezigheid leerling voortgezet onderwijs, melding

Scholen voor voortgezet onderwijs die een rijksbijdrage ontvangen, zijn verplicht om te controleren of ingeschreven leerlingen langdurig afwezig zijn. Het gaat om leerlingen die vallen onder de werking van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten. Over het algemeen zijn dit leerlingen aan het voortgezet onderwijs die ouder zijn dan achttien jaar.   Als een leerling een bepaalde periode zonder geldige reden niet aan het onderwijs heeft deelgenomen, dan moet de school dit melden aan de Informatie Beheer Groep (IB-Groep). De melding moet uiterlijk de vijfde werkdag na afloop van een periode van acht weken worden gedaan. Neemt de leerling voor het einde van de periode van acht weken weer aan het onderwijs deel, dan moet de school de begindatum melden aan de IB-Groep. Het bevoegde gezag van de school is verantwoordelijk voor deze verplichtingen. Het bevoegde gezag is de gemeente, een stichting, een rechtspersoon of het schoolbestuur dat zeggenschap uitoefent over de school.