Langdurige afwezigheid deelnemer instelling voor educatie en beroepsonderwijs, melding

Instellingen voor educatie en/of beroepsonderwijs die een rijksbijdrage ontvangen zijn verplicht om te controleren of bepaalde aan de instelling ingeschreven deelnemers langdurig afwezig zijn. Het gaat om deelnemers die vallen onder de werking van de Wet studiefinanciering 2000 (dit zijn over het algemeen de deelnemers van achttien jaar en ouder) of van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (dit zijn over het algemeen de deelnemers beneden de achttien jaar). Indien een deelnemer gedurende een aaneengesloten periode van ten minste vijf weken zonder geldige reden niet aan het onderwijs heeft deelgenomen, dient de instelling dit uiterlijk de vijfde werkdag na afloop van een periode van acht weken aan de Informatie Beheer Groep (IB-Groep) te melden. Indien die deelnemer voor het einde van de periode van acht weken weer aan het onderwijs is gaan deelnemen, dient de instelling de datum daarvan te melden aan de IB-Groep.