Subsidie - kunst en cultuur

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Vertegenwoordigt u een organisatie op cultureel gebied of bent u van plan een cultureel evenement te organiseren? De gemeente verstrekt incidentele subsidies voor eenmalige culturele activiteiten. Mogelijk komt uw organisatie of uw activiteit voor subsidie in aanmerking.

Er zijn verschillende categorieën gemeentelijke subsidies:

 • Incidentele subsidie: een eenmalige subsidie voor een activiteit met een eenmalig of experimenteel karakter.
  • Incidentele subsidie voor een culturele activiteit. Incidentele subsidies voor culturele activiteiten worden verstrekt uit het gemeentelijk Cultuurfonds.
  • Incidentele subsidie voor een (sport)evenement.
  • Incidentele subsidie kadervorming en deskundigheidsbevordering
 • Structurele subsidie: een subsidie die niet als incidenteel kan worden aangemerkt.
  • Budgetsubsidie: een subsidie die de gemeente verstrekt als zij de activiteiten zo belangrijk vindt, dat zij die naar aard en omvang beïnvloedt. Voorbeelden zijn subsidies die worden verstrekt aan professionele instellingen zoals de bibliotheek, het theater, de welzijnsstichting en zorginstellingen.
  • Waarderingssubsidie: een subsidie die de gemeente verstrekt als blijk van waardering voor het uitvoeren van activiteiten. Hierbij kunt u denken aan subsidies aan musea, verenigingen voor amateurkunst, volksfeesten, het club- en buurthuiswerk en organisaties op het gebied van ouderenzorg, gehandicaptenzorg en jeugd- en jongerenwerk. Dit zijn slechts voorbeelden, de opsomming is niet volledig.
  • Jeugdsportsubsidie: een subsidie die wordt toegekend aan sportverenigingen op basis van het aantal jeugdleden.
U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Voor welke categorie subsidie uw organisatie in aanmerking komt, is afhankelijk de aard van uw organisatie en de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd.

Toekenning van subsidie gebeurt op basis van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening gemeente Valkenswaard 2001. Daarbij geldt dat voor subsidies budgetten worden vastgesteld, de zogeheten subsidieplafonds. Het is mogelijk dat uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet, maar dat er geen budget meer voorhanden is.

 
U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

Bij de eerste aanvraag voor een structurele subsidie moeten de volgende stukken worden ingediend:

 • afschrift van de statuten
 • opgave van de bestuurssamenstelling
 • beschrijving van de organisatievorm, voor zover niet in de statuten opgenomen en tevens bij aanwezigheid van beroepskrachten
 • afschrift van de laatst opgemaakte financiële jaarstukken
 • afschrift van het laatst opgemaakt inhoudelijk verslag
 • begroting voor het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd
 • omschrijving van de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd
 • overzicht van de begrote uitgaven en inkomsten van de activiteit en de financieringswijze van de activiteit
 • andere gegevens die van belang zijn voor de beoordeling van de aanvraag.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

De procedure van de aanvraag en de voorwaarden voor subsidieverstrekking zijn vastgelegd in de gemeentelijke subsidieverordening. U vindt die in de folder, vermeld onder het kopje Formulieren. Daar vindt u tevens het aanvraagformulier.

U vindt hier informatie over: "Verwijzingen"

Verwijzingen

Incidentele subsidie Cultuurfonds
Incidentele subsidie Kadervorming en deskundigheidsbevordering vrijwilligers

U vindt hier informatie over: "Contact gemeente Valkenswaard"

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden