Kinderopvangtoeslag

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Werken u en uw partner overdag en hebt u kinderen? Zijn er andere redenen waarom u niet elke dag zelf voor uw kinderen kunt zorgen? De overheid kan u financieel ondersteunen bij de opvang van uw kinderen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, een gastouder.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De bijdragen van de overheid in de kinderopvang zijn afhankelijk van uw inkomen. U komt in aanmerking voor een bijdrage indien u als ouder:

 • beiden het werk combineert met de verzorging van uw kind (dit geldt ook voor zelfstandigen);
 • een (re)integratietraject volgt én bijstand heeft, of een uitkering IOAW of IOAZ of een uitkering Algemene nabestaandenwet heeft;
 • een (re)integratietraject via de gemeente volgt én u geregistreerd staat als niet-uitkeringsgerechtigde werkzoekende bij het UWV WERKbedrijf;
 • als u inburgeringsplichtig bent (oudkomers en nieuwkomers);
 • een uitkering als kunstenaar krijgt én een Wwik-uitkering ontvangt;
 • jonger bent dan 18 jaar, bijstand heeft én een opleiding volgt;
 • student bent bij een onderwijsinstelling die genoemd is in de Wsf of Wtos.

U behoort ook tot de doelgroep die recht heeft op een bijdrage in de kosten van kinderopvang als u via het UWV een (re)integratietraject volgt én een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO of Wajong) of WW-uitkering heeft. In dat geval betaalt het UWV mee in de kosten van kinderopvang.

Wanneer u niet zeker bent of u aan de voorwaarden voldoet, dan kunt u nadere informatie vinden op de site van de Belastingdienst. Of informeer bij de gemeente, want ook die levert een bijdrage in bijzondere gevallen.

Kinderopvangtoeslag

Er is een maximum uurprijs vastgesteld waarvoor ouders een toeslag kinderopvang kunnen krijgen. Deze toeslag kinderopvang bestaan uit twee delen, een vast deel en een inkomensafhankelijk deel:

 1. De vaste toeslag, waar alle werkende ouders aanspraak op hebben als zij gebruik maken van formele kinderopvang, bedraagt een derde van de opvangkosten.
 2. De inkomensafhankelijke toeslag is een percentage van de opvangkosten die worden gemaakt (tot de maximum uurprijs). De hoogte van dat percentage is afhankelijk van het gezamenlijke verzamelinkomen, het aantal kinderen in het gezin dat gebruik maakt van kinderopvang en de opvangkosten.

De kinderopvangtoeslag is hoger naarmate het inkomen lager is. De kinderopvangtoeslag is hoger voor tweede en volgende kinderen die gebruik maken van de kinderopvang.

Genoemde factoren bepalen dus de hoogte van de bijdrage die de ouder(s) uiteindelijk zelf moet(en) betalen. Ouders kunnen gebruik maken van hun spaarloontegoed om hun eigen bijdrage aan kinderopvang te betalen.

Met de calculator kinderopvang het ministerie van OCW kunt u berekenen hoeveel u per saldo voor uw kinderopvang moet betalen.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

U hebt het adres nodig van de instelling die de opvang gaat regelen en de financiële gegevens van uzelf en uw partner.

Ouders sluiten een overeenkomst met het kindercentrum of het gastouderbureau van hun keuze. Vervolgens betalen zij de rekeningen die deze organisatie stuurt. Een deel van de kosten kunnen zij terugkrijgen via de Belastingdienst.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

 • U bedenkt hoeveel uur per week c.q. per maand u van de opvang gebruik gaat maken.
 • U zoekt een organisatie die kinderopvang biedt. (Of regelt een particulier die 'wit' loon uitbetaald krijgt.) Daar schrijft u uw kind in.
 • U vraagt de bruto prijs per uur per kind.
 • U gaat naar de Belastingdienst, afdeling Toeslagen. Hier kunt u de kosten uitrekenen in een rekenvoorbeeld. U heeft hierbij uw loongegevens nodig en die van uw partner. Hieruit volgt een inkomensafhankelijk totaalbedrag. Dit formulier stuurt u (digitaal) naar de Belastingdienst.

 

Contact:

Belastingtelefoon: 0800 - 0543
Bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

 

Langskomen?

De BelastingTelefoon kan u adviseren om met uw vraag naar de balie te gaan. De balies van de belastingkantoren zijn open op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Een bijdrage kan worden verkregen bij de volgende vormen van kinderopvang:

Dagopvang

Dit is opvang in een crèche of kinderdagverblijf waar kinderen van 0 tot 4 jaar gedurende een of meer dagdelen per week het hele jaar door worden opgevangen.

Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang is opvang van kinderen van 4 tot ongeveer 12 jaar (tot en met het moment waarop ze de basisschool verlaten) vóór en na schooltijd en in de vakanties.

Gastouderopvang

Gastouderopvang is opvang van kinderen in de woning van de gastouder of de vraagouder. De gastouder mag maximaal vier kinderen (exclusief eigen kinderen) onder de hoede nemen. Onder de Wet kinderopvang vallen alleen gastouders die zijn aangemeld bij een geregistreerd gastouderbureau.

Ouderparticipatiecrèches

Ook ouderparticipatiecrèches, waarin een groep ouders beurtelings hun eigen kinderen opvangt.

Eigen oppas

Sinds kort valt ook een particuliere oppas onder deze regeling, mits wit betaald. Je kan dit ook regelen via een gastouderbureau. Zo kunnen opa en oma betaald worden. Meer informatie bij gastoudersbureau's en de Belastingdienst.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

De wet en de toeslag hebben betrekking op professionele kinderopvang.

Professionele kinderopvang biedt onder andere: pedagogische deskundigheid, aangepaste en hygiënische accommodatie, continuïteit, verzorging, voeding, leeftijdgerichte activiteiten, veiligheid en gezelligheid. Er is allerlei speelgoed aanwezig en volop ruimte om veilig te hollen en te fietsen. Naast het vrije spelen wordt er in een peuterspeelzaal heel wat geknipt, geplakt, gekleid, geverfd, voorgelezen en gezongen. De groepen bestaan meestal uit twaalf tot vijftien kinderen die worden begeleid door gediplomeerde leid(st)ers.

Voor gastouders zijn eigen richtlijnen.

Peuterspeelzalen vallen niet onder de Wet Kinderopvang.

U vindt hier informatie over: "Contact gemeente Valkenswaard"

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden