Kinderopvang, toezicht en handhaving

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang. De GGD voert regelmatig inspecties uit. De rijksoverheid is verantwoordelijk voor het landelijke toezicht.

Volgens de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen moet elke formele opvang zich bij de gemeente melden. De GGD controleert voor gemeenten de opvang. Daarmee bestrijden gemeenten illegale opvang en pakken zij kindercentra en gastouderbureaus die tekort schieten aan. De wet geeft daarvoor handhavinginstrumenten. De gemeente kan een aanwijzing geven en bij tekort schietende kwaliteit kan de GGD als toezichthouder een schriftelijk bevel geven, wanneer maatregelen geen uitstel kunnen lijden. Zolang een exploitant een bevel of aanwijzing niet opvolgt en het toepassen van bestuursdwang niet mogelijk is, kan de gemeente de houder zelfs verbieden de exploitatie van een kindercentrum, voorziening voor gastouderopvang of gastouderbureau, voort te zetten.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Waar kunnen ouders met klachten over kinderopvang terecht?

Is de ondernemer lid van De Branchevereniging (Branchevereniging Ondernemers in de Kinderopvang) of van de MOgroep (Maatschappelijke Ondernemers Groep) of geregistreerd bij de Geschillencommissie, dan kunt u als ouder vaak de hulp inroepen van de Geschillencommissie Kinderopvang. Op de website van de Geschillencommissie vindt u meer informatie.

Wat is een Klachtenkamer voor oudercommissies?

Een landelijke klachtenkamer gaat bemiddelen bij conflicten tussen een oudercommissie en het bestuur van een kinderopvangorganisatie.
Ouders kunnen via een oudercommissie invloed uitoefenen op de kwaliteit en de organisatie van de kinderopvang. De belangen van ouders en die van de leiding van de kinderopvang kunnen hierbij botsen. De Stichting Klachtencommissie Kinderopvang is verantwoordelijk voor de oprichting van zo’n klachtenkamer. 

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Hoe moet een geschil worden ingediend?

Als u een geschil aan de Geschillencommissie wilt voorleggen, moet u altijd eerst het vragenformulier invullen.

Op het vragenformulier geeft u niet alleen aan wat uw klachten zijn, maar ook wat uw voorstel is ter oplossing van het geschil. U kunt op drie manieren het vragenformulier naar de Geschillencommissie Kinderopvang sturen:

  1. U vult online het vragenformulier in en stuurt digitaal de gevraagde stukken mee.
  2. U vult online het vragenformulier in. U krijgt per post een ontvangstbevestiging met daarbij uw dossiernummer. Vervolgens stuurt u per post onder vermelding van uw dossiernummer de kopieën van de gevraagde stukken in.
  3. U downloadt de checklist en het vragenformulier en stuurt dit met de kopieën van de gevraagde stukken per post in.
U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Inspectierapport GGD

Voor meer informatie over een specifiek kinderdagcentrum of gastouderbureau kunnen de inspectierapporten van de GGD opgevraagd worden. Deze zijn openbaar. Het rapport is op te vragen bij het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang, de voorziening voor gastouderopvang, het gastouderbureau en bij de gemeente.
 

Informatie via Geschillencommissie

Op de site van de Geschillencommissie Kinderopvang kunt u onder meer zien:

  • of een ondernemer is geregistreerd bij de Geschillencommissie Kinderopvang;
  • of er al eerder uitspraken zijn gedaan in soortgelijke zaken;
  • hoe u direct digitaal uw geschil kunt indienen. 
U vindt hier informatie over: "Contact gemeente Valkenswaard"

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden