Justitiële jeugdinrichtingen, dossierplicht

Als directeur van een justitiële jeugdinrichting moet u er zorg voor dragen dat van de jeugdige voor wie de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel geldt, een dossier wordt aangelegd. In dit dossier moeten in ieder geval de volgende gegevens worden vastgelegd: (1) rapporten over de uitvoering van de vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel, (2) het verblijfs- of behandelplan, (3) op schrift gestelde samenvattingen van besprekingen over het verblijfs- en behandelplan, (4) evaluatieverslagen, (5) opname- en ontslaggegevens en (6) aantekening in verband met de oplegging van een disciplinaire straf.