Jeugdsport, subsidie

Wat is het?

Welke instellingen komen voor een jeugdsportsubsidie in aanmerking?

In Valkenswaard gevestigde instellingen op het gebied van sport, met jeugdleden in de leeftijd tot en met 17 jaar, die woonachtig zijn in de gemeente Valkenswaard.

Komen niet-Valkenswaardse sportinstellingen voor een jeugdsportsubsidie in aanmerking?

Niet-Valkenswaardse sportinstellingen komen alleen voor een jeugdsportsubsidie in aanmerking als een bepaalde tak van sport niet of in onvoldoende mate wordt beoefend in Valkenswaard.

Waaruit bestaat de jeugdsportsubsidie?

De jeugdsportsubsidie bestaat uit een bedrag per jeugdlid voor 2014. Voor 2014 is dit € 10,20 per jeugdlid. Sportinstellingen die tien tot en met honderd jeugdleden tellen ontvangen daarnaast nog een vast bedrag. Dit vaste bedrag is voor 2014 bepaald op € 153,00.

Bent u een vertegenwoordiger van een instelling die zich bezig houdt met jeugdsport? De gemeente subsidieert activiteiten van instellingen of belangengroeperingen en andere initiatieven.

Formulieren

U kunt hier het aanvraagformulier voor een jeugdsportsubsidie downloaden.

U kunt hier het aanvraagformulier voor het vaststellen van de jeugdsportsubsidie en tevens het aanvragen van een vervolgsubsidie downloaden.

Hoe werkt het?

Wanneer moet een eerste aanvraag voor subsidie worden ingediend.

De eerste aanvraag voor subsidie moet worden ingediend voor 1 maart van het kalenderjaar dat voorafgaat aan het kalenderjaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft. Dus: een aanvraag voor subsidie voor het jaar 2015 moet voor 1 maart 2014 worden ingediend.

Voor het aanvragen moet gebruik gemaakt worden van het formulier “aanvragen structurele subsidie eerste aanvraag”. Dit formulier is te vinden onder het tabblad formulieren.

Het formulier met bijlagen moet worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, team Sport, Postbus 10.100, 5550 GA Valkenswaard of mail naar subsidies@valkenswaard.nl

Wanneer wordt op de subsidieaanvraag beslist?

Het college van burgemeester en wethouders beslist op de subsidieaanvraag binnen acht weken nadat de gemeenteraad de gemeentebegroting voor het betreffende subsidiejaar heeft vastgesteld. Voorbeeld: de begroting voor 2015 wordt begin november 2014 vastgesteld. Het college van burgemeester en wethouders beslist dan voor medio december 2014 op de subsidieaanvraag voor 2015.

Hoe wordt de hoogte van de jeugdsportsubsidie vastgesteld?

Voor de hoogte van de subsidie is het aantal jeugdleden per 30 september bepalend. Het aantal jeugdleden moet blijken uit een opgave, waarin de namen, geboortedata en adressen zijn vermeld van de jeugdleden per 30 september tot en met 17 jaar en woonachtig in Valkenswaard. Uiterlijk 31 december van het jaar waarop de subsidie betrekking heeft, moet de aanvraag tot vaststelling van de jeugdsportsubsidie worden ingediend.

Voor deze aanvraag moet gebruik gemaakt worden van het formulier “aanvragen van de vaststelling van de jeugdsportsubsidie”. Dit formulier is te vinden onder het tabblad formulieren.

Het formulier met bijlage (jeugdledenlijst) moet worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, team Sport, Postbus 10.100, 5550 GA Valkenswaard of mail naar subsidies@valkenswaard.nl

 

Wanneer wordt de jeugdsportsubsidie vastgesteld en uitbetaald?

Binnen zestien weken nadat de aanvraag tot vaststelling is ingediend, wordt de jeugdsportsubsidie vastgesteld en uitbetaald.

 

Hoe is de procedure voor een vervolgaanvraag.

De vervolgaanvraag kan gelijktijdig worden gedaan met de aanvraag tot vaststelling van de jeugdsportsubsidie.

Voorbeeld: bij de aanvraag tot vaststelling van de jeugdsportsubsidie 2014 kan gelijktijdig de aanvraag voor jeugdsportsubsidie 2015 worden gedaan.

Wat heb ik nodig?

Welke gegevens moeten bij een eerste aanvraag voor subsidie worden ingediend?

  • een kopie van de statuten
  • een opgave van de samenstelling van het bestuur
  • een overzicht van de inhoudelijke en financiële situatie op het moment van de aanvraag oftewel het jaarverslag, jaarrekening en balans van het voorgaande jaar
  • een omschrijving van de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd
  • een begroting en dekkingsplan van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt gevraagd. Het dekkingsplan bevat een opgave van bij andere bestuursorganen of private organisaties of personen aangevraagde subsidies of vergoedingen ten behoeve van dezelfde activiteiten, onder vermelding van de stand van zaken daarvan
  • doelstellingen en resultaten die met de activiteiten worden nagestreefd en hoe de activiteiten aan dat doel bijdragen
  • als het gaat om een aanvraag voor jeugdsportsubsidie: een opgave van de namen, voorletters, adressen en geboortedata van de jeugdleden op 30 september van het lopende kalenderjaar
  • andere gegevens die belangrijk zijn voor de beoordeling van de aanvraag

Wat moet ik doen?

De eerste aanvraag voor subsidie moet worden ingediend voor 1 maart van het kalenderjaar dat voorafgaat aan het kalenderjaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft. Dus: een aanvraag voor subsidie voor het jaar 2015 moet voor 1 maart 2014 worden ingediend.

De procedure van de aanvraag en voorwaarden zijn vastgelegd in de gemeentelijke subsidieverordening en moet voldoen aan de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht, in het bijzonder titel 4.2 van deze wet.

Aanvullende informatie

Voor meer informatie over de algemene subsidieverordening van de gemeente Valkenswaard en specifiek over subsidieaanvragen kunt u terecht bij het team Zorg, Welzijn en Onderwijs, E-mail: subsidies@valkenswaard.nl of via tel. 040-2083444.

Hoe lang duurt het?

Wanneer wordt de jeugdsportsubsidie vastgesteld en uitbetaald?

Binnen zestien weken nadat de aanvraag tot vaststelling is ingediend, wordt de jeugdsportsubsidie vastgesteld en uitbetaald.

Verwijzingen

Welke verordening is van toepassing op de jeugdsportsubsidie?

De Algemene Subsidieverordening 2012 gemeente Valkenswaard is van toepassing op de jeugdsportsubsidie.

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden