Inspectierapport van de Inspectie van het Onderwijs, openbaarmaking

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt tenminste elke vier jaar het onderwijs van elke onderwijsinstelling in Nederland. Naar aanleiding van dat onderzoek geeft de inspectie een oordeel over de kwaliteit van het onderwijs. Onderzocht worden onder meer: de leerresultaten, de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen, het leerstofaanbod, de leertijd, het pedagogisch klimaat, het schoolklimaat, het didactisch handelen van de leraren, de leerlingenzorg, de inhoud, het niveau en de uitvoering van toetsen, tests, opdrachten of examens. Het oordeel van de inspectie wordt vastgelegd in een inspectierapport. Dit inspectierapport is in de vijfde week na vaststelling daarvan openbaar. Via jaarlijkse bezoeken bewaakt de Inspectie het proces van kwaliteitsverbetering en de uitvoering van de aanbevelingen uit het rapport.Als de inspectie in het rapport oordeelt dat sprake is van een zeer zwakke school, stuurt het bestuur van de school de samenvatting van het rapport toe aan de ouders van de leerlingen. Als het bestuur van de school niet (op tijd) voldoet aan deze verplichting, zendt de inspectie zelf de samenvatting aan de ouders.