Indemniteit bruiklenen, subsidie

Nederlandse museale instellingen kunnen subsidie krijgen voor tentoonstellingen en voor langdurige bruiklenen van cultuurgoederen. Het doel van de regeling is door het beperken van de verzekeringskosten een bijdrage te leveren aan de realisatie van tentoonstellingen en van het tentoonstellen van bepaalde cultuurgoederen van uitzonderlijk belang. De subsidie houdt in dat een indemniteitsverklaring wordt verleend. Deze verklaring (garantie) vrijwaart de instelling tegen de wettelijke aansprakelijkheid voor een eventueel tekort in de exploitatie van de tentoonstelling. Dit kan zijn veroorzaakt door verlies van of schade aan voorwerpen die door derden in bruikleen zijn gegeven. De Nederlandse staat stelt zich met de verklaring garant voor een eventueel tekort.Deze regeling vervangt de Subsidieregeling indemniteit bruiklenen 2005, als gevolg van ingrijpende verandering van het Bekostigingsbesluit cultuuruitingen. Een belangrijke uitbreiding is dat de indemnteitsregeling ook kan worden toegepast op langdurig bruikleen. Het subsidieplafond is verder verhoogd en het percentage van de economische waarde van de te verzekeren voorwerpen, waar het Rijk zich garant voor stelt, is verdubbeld. Ook is de procedure vereenvoudigd.