Hulp voor ouderen, zieken, mensen met een beperking (Wmo)

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Bent u door een handicap, ziekte of ouderdom afhankelijk van anderen om uw huishouden geregeld te krijgen, uw boodschappen te doen en u verder te helpen? Heeft u geen familie, vrienden of buren waarop u kunt terugvallen? Mogelijk heeft u recht op ondersteuning van de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Algemene voorwaarden

Iedere burger die rechtmatig in Nederland woont, kan een beroep doen op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Er zijn wel voorwaarden:

 1. U kunt alleen hulp aanvragen in de gemeente waar u woont.
 2. U kunt voor de betreffende kosten op geen enkele andere vergoeding een beroep doen, bijvoorbeeld vanuit uw ziektekostenverzekering.

De gemeente kan u een vergoeding geven voor de kosten van huishoudelijke hulp. Het is ook mogelijk dat de gemeente zorgt dat u huishoudelijke hulp krijgt. De gemeente heeft hierover contracten afgesloten met leveranciers van huishoudelijke hulp.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

 1. Identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner.
 2. Bewijs burgerservicenummers (voorheen: sofi-nummers) van u en eventueel uw partner.
 3. Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier.
 4. Een volledig ingevuld en ondertekend inlichtingenformulier met de benodigde bewijsstukken.
 5. Bewijzen van uw ziekte en behandelperspectieven, indien aanwezig (niet verplicht).
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

 1. U dient een aanvraag in bij uw gemeente. De gemeente heeft een loket waar u Wmo-voorzieningen kunt aanvragen. Soms kunt u ook aanvragen doen via de website www.regelhulp.nl
 2. De gemeente beoordeelt of u recht heeft op een vergoeding of op een voorziening op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de gemeentelijke regeling. Hierbij kan de gemeente een onafhankelijke instantie vragen u te keuren. De keuring is om te bepalen of u tot de doelgroep behoort. Meestal neemt de gemeente in haar beoordeling het advies van de keuring over.
 3. U ontvangt thuis een beschikking met de toekenning of afwijzing van uw aanvraag.

De gemeente beoordeelt

 1. Of u tot de rechthebbenden behoort.
 2. Of u bij andere voorzieningen of instanties terecht kunt, bijvoorbeeld uw ziektekostenverzekeraar.
 3. In welke mate ondersteuning wordt geboden. Bij de bepaling hiervan speelt de noodzaak van de voorziening een rol.

Besluitvorming

De hele procedure duurt maximaal 8 weken, gerekend vanaf de datum van aanvraag en ontvangst van alle gevraagde gegevens. Deze termijn wordt soms overschreden wanneer advies nodig is van externe instanties.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

De manier waarop de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) wordt uitgevoerd, lijkt op de manier waarop voorheen de Wet voorziening gehandicapten (WVG) was geregeld. De gemeente moet er voor zorgen dat mensen zich thuis kunnen redden en dat ze mee kunnen doen in de samenleving. Maar hoe ze dat regelen kan per gemeente verschillen, zolang de gemeente maar zorgt voor deugdelijke garanties voor mensen die de hulp nodig hebben.
De gemeente mag inkomensgrenzen stellen en geeft alleen hulp aan mensen met een laag inkomen. Ze mag collectieve hulp organiseren (bijvoorbeeld projecten om mantelzorgers en vrijwilligers te ondersteunen), zodat er minder individuele hulp gegeven hoeft te worden. De indicatie (intern of extern opgesteld) is geen besluit waar de gemeente zich aan moet houden, maar een advies waar de gemeente ook gemotiveerd van mag afwijken.

U vindt hier informatie over: "Contact gemeente Valkenswaard"

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden