Grond kopen, huren of pachten

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Soms heeft de gemeente grond beschikbaar. Het kan dan gaan om bouwkavels, landbouwgrond, groenstroken of andere grond.

Een bouwkavel is een perceel grond waarop gebouwd mag worden. U kunt een bouwkavel kopen om een eigen woning te bouwen. Ook kan de gemeente kavels (grond) verhuren of uitgeven in erfpacht.

Hebt u een agrarische bedrijf, dan kunt u van de gemeente gemeentelijke grond met een agrarische bestemming pachten, huren of kopen.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

 

Een bouwkavel is een perceel grond waarop gebouwd mag worden. Het recht om op het perceel te bouwen, moet zowel privaat- als publiekrechtelijk vastliggen.

Publiekrechtelijk

Publiekrechtelijk ligt vast dat er op een perceel gebouwd mag worden als het bestemmingsplan dit toestaat.

Privaatrechtelijk

Om privaatrechtelijk op de kavel te kunnen bouwen, moet u of het volle eigendom hebben of een opstal- of erfpachtrecht op het perceel gevestigd hebben. Elke grondeigenaar, dus ook de gemeente, kan zijn grond in erfpacht uitgeven. Erfpacht is een zakelijk recht om grond die eigendom is van een ander te mogen gebruiken. Het recht blijft gevestigd ook al verkoopt de eigenaar zijn grond. Het recht is omschreven in een notariële akte en is ingeschreven bij het kadaster. Het gebruiksrecht kan zover gaan dat u op basis hiervan een woning mag bouwen op het betreffende perceel.

Om speculatie tegen te gaan, worden door de gemeente aanvullende criteria gesteld bij de aankoop. Te denken valt aan de inperking van het recht tot doorverkoop voor een bepaalde duur.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

Dit hangt af van de wijze van verkoop. Indien u het plan heeft om een kavel te kopen, is het verstandig om bij de gemeente te informeren naar de bestemming en, als de gemeente de verkoper is, naar de wijze van verkoop (wachtlijst of loting). Bij het kadaster in uw regio kunt u informeren naar eventuele belemmeringen.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

 

  1. Door aankoop kunt u een bouwkavel verkrijgen. De verkoper bepaalt op welke wijze de kavel wordt verkocht. Is de verkoper de gemeente dan kan de gemeente ervoor kiezen de kavels te verkopen door bijvoorbeeld inschrijving op een wachtlijst of door u de mogelijkheid te geven op een kavel in te schrijven. In het laatste geval wordt de kavel verkocht na loting bij de notaris.
  2. Bij erfpacht betaalt u een bedrag -de canon- voor het gebruik van de grond. De hoogte en de wijze van betaling van de canon hangt af van de erfpachtovereenkomst.
U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Erfpacht

Erfpacht is een zakelijk recht om grond te mogen gebruiken waarvan iemand anders de eigenaar is. Het recht blijft bestaan, ook al verkoopt de eigenaar zijn grond. Het recht is omschreven in een notariële akte en is ingeschreven bij het Kadaster. Het gebruiksrecht kan zo ver gaan, dat u op basis hiervan een woning mag bouwen op het betreffende perceel.

Om speculatie tegen te gaan, kan de grondeigenaar aanvullende eisen stellen bij de vestiging van het erfpachtrecht . U kunt hierbij denken aan de inperking van het recht tot doorverkoop voor een bepaalde duur. Elke grondeigenaar, dus ook de gemeente, kan zijn grond in erfpacht uitgeven. De gemeente geeft momenteel geen particuliere bouwkavels uit in erfpacht.

Overige aandachtspunten

Het is belangrijk dat u nagaat of er door de aanwezigheid van kabels en leidingen belemmeringen in het perceel (zijn) ontstaan. Ook moet u uitzoeken of het bestemmingsplan belemmeringen oplevert. Het Kadaster en de gemeente kunnen u hierover informeren als u een perceel wilt kopen.

Daarnaast is het belangrijk dat u voldoende informatie hebt over een mogelijke vervuiling van de grond die u wilt kopen. De verkoper moet u hierover informatie kunnen geven en u de gelegenheid geven om een bodemonderzoek te laten verrichten. De toestand van de bodem moet blijken uit een recent bodemonderzoek. Vóór aankoop van de grond moet duidelijk zijn of er sprake is van bodemvervuiling.

U vindt hier informatie over: "Contact gemeente Valkenswaard"

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden