Gegevens aantal leerlingen voortgezet onderwijs, melding

Het bevoegd gezag van een school voor voortgezet onderwijs moet jaarlijks vóór 1 juli een verklaring indienen omtrent de juistheid van de gegevens van leerlingen die zijn gemeld ten behoeve van het basisregister onderwijs. Het betreft de volgende gegevens: de datum van in- of uitschrijving; het soort onderwijs; voor zover van toepassing: de leerweg, de sector, de afdeling of het profiel; het leerjaar; voor zover van toepassing: de aanduiding van de minderheidsgroep en de verblijfsduur in Nederland; het registratienummer van de school. De verklaring moet vergezeld gaan van een accountantsverklaring. Wanneer vóór 1 juli aanvullende bekostiging is vastgesteld, moet het bevoegd gezag een verklaring indienen over de juistheid van de gegevens hieromtrent.