Extra bekostiging scholen bij bijzondere omstandigheden

Scholen voor speciaal onderwijs en/of voortgezet speciaal onderwijs, basisscholen en speciale scholen voor basisonderwijs kunnen op grond van bijzondere omstandigheden extra gelden uit de openbare kas krijgen. Dit kan indien de bekostiging die de school ontvangt niet voldoende is voor de noodzakelijke uitgaven. De school moet een verzoek tot verhoging indienen bij de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dit kan alleen als het verzoek te maken heeft met personeelskosten en materiële voorzieningen ten behoeve van de school (onderhoud, energie- en waterverbruik, administratie, beheer en bestuur, enzovoort).