Evenredige vertegenwoordiging voortgezet onderwijs, terinzagelegging

Als er bij een school voor voortgezet onderwijs sprake is van ondervertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende functies, moet het bevoegde gezag eenmaal in de vier jaar een document opstellen over de evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende functies.   Het document moet streefcijfers bevatten voor evenredige vertegenwoordiging. Ook het tijdvak waarbinnen deze streefcijfers worden gerealiseerd, moet zijn aangegeven, en de maatregelen die genomen zijn en zullen worden om de streefcijfers te realiseren. Het document dient ter inzage te worden gelegd in het gebouw van de instelling op een voor het personeel en de deelnemers aan het onderwijs toegankelijke plaats. Het document moet ook bij de administratie van de instelling worden bewaard.