Bouwplannen en bouwtekeningen, inzage

Wat is het?

Als u interesse heeft om inzage te krijgen in de ingediende bouwplannen, dan kunt u deze bij de gemeente inzien. Volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) kunt u bij de reguliere procedure de aanvraag inzien. Deze wordt door de gemeente gepubliceerd. Bij de uitgebreide procedure, bijvoorbeeld een bouwplan in combinatie met milieuvergunningsplichtige activiteiten) de ontwerpbeschikking (met aanvraag).

Verleende omgevingsvergunningen kunnen ook digitaal worden geraadpleegd via de rubriek bekendmakingen op deze site.

Hoe werkt het?

Iedereen die een omgevingsvergunning voor bouwen aanvraagt, moet een bouwplan indienen. Hierin staat wat de bouw of verbouw inhoudt. Ook vraagt de gemeente om een tekening van de bouw of verbouw, plus een situatieschets. Al deze gegevens kunt u bekijken bij de gemeente.

Nieuwe bouwplannen worden vermeld in een huis-aan-huisblad en op de gemeentelijke website. U kunt ze bekijken nadat ze zijn bekendgemaakt.

Wat moet ik doen?

Verleende omgevingsvergunningen en de meest relevante bijlagen zijn ook digitaal in te zien via de rubriek bekendmakingen op deze site. Wilt u meer informatie of meer gegevens inzien, maak dan een afspraak met het Omgevingsloket.

U kunt zich melden bij de gemeente. Daar kunt u de bouwplannen en bouwtekeningen bekijken.

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden