Bouwen en verbouwen, omgevingsvergunning

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Als u gaat bouwen of verbouwen, moet u zich houden aan een aantal wetten en regels. Zo worden uw plannen getoetst aan het gemeentelijke bestemmingsplan dat aangeeft of er ergens gebouwd mag worden en onder welke stedenbouwkundige condities. Verder moeten uw bouwwerkzaamheden voldoen aan de uitvoeringsregels uit de gemeentelijke bouwverordening en de technische bouwregels uit het Bouwbesluit. Meer informatie over technische bouwregels uit het Bouwbesluit kunt u vinden in de verbouwkompas.

Tevens kan de gemeente de aanvraag toetsen aan de Wet bevordering integriteitsbeoordeling openbaar bestuur (Wet Bibob). Raadpleeg hiervoor de beleidsregels onder het kopje Veiligheid. Geldt dit voor uw aanvraag, dan dient u onderstaand formulier in te vullen.


Mogelijk vallen uw plannen in de categorie vergunningvrije bouwwerken en heeft u voor uw bouwplan geen (omgevings)vergunning voor uw bouwactiviteiten nodig. Het ministerie heeft acht brochures gemaakt over veelvoorkomende bouwwerken zoals bijbehorende bouwwerken, dakkapellen en -ramen, kozijnen en gevelpanelen, (schotel)antennes, erf- en perceelafscheidingen, zonnecollectoren en -panelen en verbouwingen. In deze brochures leest u wanneer dit soort bouwwerken vergunningvrij is en wanneer niet. U kunt de brochures hier downloaden. U kunt ook een vergunningcheck bij www.omgevingsloket.nl doen. U voert daar uw bouwlocatie en -werkzaamheden in en ziet vervolgens of u al dan niet vergunningplichtig of meldingplichtig bent.

Bij twijfel over bestemmingsplanbepalingen kunt u kijken bij digitale bestemmingsplannen op deze site of contact opnemen met het Omgevingsloket.

Wanneer u een omgevingsvergunning nodig heeft voor het onderdeel bouwen wordt in het Omgevingsloket Online ook de samenloop met andere mogelijke activiteiten gevraagd zoals milieuplichtige activiteiten, brandveilig gebruik van het bouwwerk, het aanleggen van een uitweg of het kappen van een boom.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Voor dit product is leges verschuldig afhankelijk van de bouwkosten. Raadpleeg de legesverordening.

Tevens is een folder gemaakt met de tariefopbouw en een rekenvoorbeeld.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Vergunningvrij bouwen

Meestal hebt u geen vergunning nodig voor bijgebouwen op het achtererf. Het bijgebouw mag niet hoger zijn dan 5 meter.

Wilt u een dakkapel of dakraam plaatsen? Dan gelden voor de voorkant van het huis strengere regels dan voor de achterkant. De volgende bouwwerken kunnen vergunningvrij zijn, als ze op het achtererf staan:

 • antenne-installaties
 • bouwketen, bouwborden, steigers, heistellingen, hijskranen, damwanden, of andere hulpconstructies
 • bouwwerken voor infrastructurele of openbare voorzieningen
 • collectoren voor warmteopwekking
 • dakkapel
 • dakraam
 • kozijnen, kozijn-invullingen, gevelpanelen
 • magazijnstellingen
 • overbruggingsconstructies
 • overige bouwwerken niet hoger dan 1 meter en een oppervlakte van niet meer dan 2 meter
 • panelen voor elektriciteitsopwekking
 • schuttingen
 • sport- of speeltoestellen voor particulier gebruik
 • tuinmeubilair
 • vlaggenmasten
 • zonweringen, rolhekken, luiken of rolluiken

Weigeren van de vergunning

In de volgende gevallen krijgt u geen omgevingsvergunning:

 • Uw bouwwerk voldoet niet aan het Bouwbesluit.
 • Uw bouwwerk voldoet niet aan de bouwverordening.
 • Uw bouwwerk voldoet niet aan het bestemmingsplan, de beheersverordening, het exploitatieplan of ministeriële besluiten (B en W kan alsnog bepalen dat de omgevingsvergunning moet worden verleend).
 • Uw bouwplan is in strijd met het belang van de monumentenzorg.
 • Volgens de gemeente bestaat ernstig gevaar dat uw bouwwerk wordt gebruikt voor een strafbaar feit (de zogenaamde Bibob-regeling).
 • Het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk is in strijd met redelijke eisen van welstand (B en W kan alsnog bepalen dat de omgevingsvergunning moet worden verleend).
 • Het advies van de Commissie voor tunnelveiligheid geeft hiertoe aanleiding.

Op www.omgevingsloket.nl kunt u de vergunningencheck doen om te zien of uw bouwplan vergunningsvrij is of dat u een omgevingsvergunning nodig heeft. Let op: het kan zijn dat u voor het bouwen geen vergunning nodig heeft, maar voor het afwijkend planologisch gebruik wel.
Ook als u voor uw bouwwerkzaamheden geen vergunning nodig hebt, is het voor u van belang om te weten dat u wel aan een aantal wetten en regels moet voldoen uit:

 • het bouwbesluit
 • het gebruiksbesluit
 • de welstandsnota
 • de monumentenwetgeving
 • de bouwverordening
 • het bestemmingsplan

Tevens kan de gemeente de aanvraag toetsen aan de Wet bevordering integriteitsbeoordeling openbaar bestuur (Wet Bibob). Raadpleeg hiervoor de beleidsregels onder het kopje Veiligheid. Geldt dit voor uw aanvraag, dan dient u onderstaand formulier in te vullen.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

Het hangt af van uw bouwplan welke documenten en gegevens u nodig hebt. Bijvoorbeeld:

 • constructieberekening of constructieve tekening
 • plattegronden van de verdiepingen van het bouwwerk (schaal 1:100)
 • situatietekening (schaal 1:1000 tot 1:1500)
 • tekening van de gevelaanzichten (schaal 1:100)
 • dwarsdoorsneden en lengtedoorsneden (schaal 1:100)
 • details over het uiterlijk van het bouwwerk

Zorg ervoor dat u tekeningen meestuurt die de huidige én nieuwe situatie tonen.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Via Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning moet aanvragen. U kunt de aanvraag direct digitaal indienen. Gebruik hiervoor uw DigiD. U kunt het formulier ook downloaden en uitprinten.

Bedrijven kunnen de aanvraag alleen digitaal doen. Gebruik hiervoor eHerkenning.

Vergunning aanvragen

Vul het aanvraagformulier volledig in. Stuur het aanvraagformulier met de gevraagde documenten naar de gemeente. U krijgt hiervan een ontvangstbevestiging.

Bij een ingewikkelde aanvraag maakt de gemeente eerst een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening (zienswijze) hierover geven. Bent u het niet eens met het ontwerpbesluit? Geef dan in uw zienswijze aan waarom.

U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

Omgevingsloket online

U kunt via het Omgevingsloket online een vergunningcheck doen. U ziet dan of u wel of niet een omgevingsvergunning moet aanvragen of dat u een melding moet doen. Neem bij vragen over de te volgen procedure altijd contact op met de gemeente.

Conceptaanvraag

In de praktijk wordt voorafgaand aan het indienen van een formele aanvraag omgevingsvergunning vaak een conceptaanvraag ingediend. Een conceptaanvraag wordt ook vaak een schetsplan of principeverzoek genoemd. Bij een conceptaanvraag wordt in hoofdlijnen beoordeeld of een project haalbaar is. Bij de activiteit bouwen wordt een conceptaanvraag vaak toegepast. Hierbij wordt dan alleen het planologische (bestemmingsplan) en esthetische (welstand) aspect beoordeeld.

 Voordeel conceptaanvraag:

 • Het indienen van volledig uitgewerkte tekeningen is nog niet nodig;
 • Er kan worden volstaan met het indienen van een situatie, aanzichten, plattegronden, grove maatvoering en een lijst van materialen van het bouwwerk;
 • Er gelden geen vastgestelde termijnen voor het indienen van ontbrekende stukken of aanpassingen van het bouwwerk;
 • Bij bouwkosten lager dan € 15.000,00 zijn geen legeskosten verschuldigd.

 Nadeel conceptaanvraag:

 • De procedure van indiening tot beslissen op de omgevingsvergunning duurt vaak langer.

Voor het indienen van een conceptaanvraag kunt u gebruik maken van de snelbalie vergunningen

Aanvraag

Via Omgevingsloket online kunt u uw aanvraag meteen digitaal indienen. U hebt dan een DigiD inlogcode nodig als u als particulier een aanvraag doet. Meer informatie over DigiD vindt u op www.digid.nl. Wilt u voor uw bedrijf een aanvraag digitaal indienen, dan hebt u eHerkenning nodig. Meer informatie vindt u op www.eherkenning.nl.

Omgevingsvergunning aanvragen

Via Omgevingsloket online kunt u na de vergunningcheck uw aanvraag voor een omgevingsvergunning indienen. Dit kunt u digitaal doen of u downloadt het formulier en print het uit op papier. De procedure gaat als volgt:

 • U vult het aanvraagformulier volledig in en stuurt het met de benodigde documenten digitaal of per post naar de gemeente.
 • De gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging.
 • Is uw aanvraag niet compleet dan krijgt u hierover bericht van de gemeente. Tevens geeft de gemeente aan hoeveel tijd u hebt om de gegevens alsnog te verstrekken. Vult u de aanvraag alsnog volledig in, dan wordt deze in behandeling genomen en gaat de beslistermijn lopen.
 • Alle vergunningaanvragen worden door de gemeente gepubliceerd binnen 2 weken na ontvangst.
 • De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag of de omgevingsvergunning wordt verleend. Deze termijn kan met 6 weken worden verlengd.
 • Beslist de gemeente niet binnen de termijn, dan wordt de vergunning automatisch (van rechtswege) verleend.
 • Voor complexe aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Bij deze procedure kan de vergunning echter niet van rechtswege worden verleend.

De beslistermijn geldt niet als de beslissing moet worden aangehouden.

Aanhouden

De gemeente moet in sommige gevallen de beslissing over het verlenen van de omgevingsvergunning aanhouden. Als het besluit wordt aangehouden, wordt dit u meegedeeld. De gemeente houdt de beslissing onder andere aan als vóór de dag van de aanvraag:

 • Een voorbereidingsbesluit in werking is getreden.
 • De provincie of de minister heeft verklaard dat een provinciale verordening of besluit wordt voorbereid.
 • Een bestemmingsplan in ontwerp ter inzage is gelegd.
 • Een aanwijzingsbesluit van de provincie of minister wordt voorbereid.
 • Een bestemmingsplan is vastgesteld.
 • Een bestemmingsplan na vaststelling is bekendgemaakt.
 • Het exploitatieplan op het van toepassing zijnde bestemmingsplan nog niet onherroepelijk is vastgesteld. In dit exploitatieplan wordt de financiering van gemeentelijke voorzieningen bij het bijbehorende bouwplan geregeld.

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met de beslissing op uw vergunningaanvraag, dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente. Dien uw bezwaar in binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit. Daarna kunt u in beroep gaan bij de bestuursrechter.

Voor complexe aanvragen geldt een afwijkende procedure. De gemeente legt het ontwerpbesluit over de omgevingsvergunning ter inzage. Binnen 6 weken na terinzagelegging kan een ieder een zienswijze hierover indienen. In uw zienswijze moet u toelichten waarom u het niet eens bent met de beslissing. Nadat het besluit is genomen kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na bekendmaking in beroep bij de rechtbank. U bent in ieder geval belanghebbende als u tijdig een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend. Er kunnen meerdere belanghebbenden zijn die beroep kunnen instellen bij de rechtbank.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Voor praktische tips over bouwtechnische aspecten uit het Bouwbesluit bij verbouw kunt u het verbouwkompas raadplegen.

Vooroverleg

De gemeente kan uw aanvraag omgevingsvergunning niet in behandeling nemen of u de vergunning weigeren. Wilt u dit voorkomen, dan is het belangrijk om goed met de gemeente over uw plannen te overleggen. Deze belangrijke fase in de procedure heet het vooroverleg. Neemt u daarom bij het maken van uw bedrijfsplannen zo vroeg mogelijk contact op met de gemeente.

Per 1 november 2014 is het eenvoudiger geworden om aan- of uitbouwen, bijgebouwen te plaatsen of andere kleine bouwwerken aan de achterkant van een woning of ander hoofdgebouw neer te zetten. Het vergunningvrij vergroten van het hoofdgebouw wordt bijvoorbeeld uitgebreid van 2,5 naar 4 meter en het wordt mogelijk om in het achtererf bij een woning een woongelegenheid voor mantelzorg te plaatsen. Daarnaast gaat vaker de korte (reguliere) procedure van acht weken in plaats van zes maanden gelden voor de omgevingsvergunning om af te wijken van het bestemmingsplan. Die eenvoudige procedure gaat bijvoorbeeld gelden voor tijdelijke activiteiten tot een duur van 10 jaar.

Vooroverleg

De gemeente kan u de vergunning weigeren of uw aanvraag helemaal niet in behandeling nemen. Wilt u dit voorkomen? Dan is het belangrijk om goed met de gemeente over uw plannen te overleggen. Dit heet het vooroverleg. Neemt u daarom bij het maken van uw plannen zo vroeg mogelijk contact op met de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Aanvraag vergunning (gewone aanvraag)

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen. Beslist de gemeente niet binnen de termijn? Dan krijgt u automatisch de vergunning.

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de gemeente.

Aanvraag vergunning (ingewikkelde aanvraag)

Binnen 26 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen.

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.

Aanhouden beslissing

De beslistermijn geldt niet als de gemeente de beslissing op uw aanvraag moet aanhouden. Dat betekent dat de gemeente nog geen beslissing kan nemen. De gemeente informeert u hierover.

U vindt hier informatie over: "Contact gemeente Valkenswaard"

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden